Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att skapa möjligheter för människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet genom att matchas till jobb i branscher som ropar efter arbetskraft. Det handlar både om att erbjuda utbildning, hjälp att söka jobb, och om att ge nya möjligheter till kunskaper och vidareutveckling.

Viktigt förbättringsarbete för arbets­marknad och vuxenutbildning
Insatser för att underlätta ungas som äldres inträde på arbetsmarknaden och till utbildningssystemet var en viktig del i stadens förbättringsarbete inom området. Inom ramen för dessa insatser märks utvecklingsarbetet kring Stegvisa jobb och kunskapslyft samt den kompetensförsörjningsplan som togs fram i samverkan mellan Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) och Business Region Gothenburg AB. Under 2017 öppnade kompetenscenter Angered vilket innebar att stadens fyra kompetenscenter var i drift under året.

Fortsatt delad arbetsmarknad
Göteborgsregionen var under 2017 inne i en stark period av tillväxt och antalet arbetslösa minskade. Konjunktur­svängningarna återspeglas i sysselsättningen där utrikes­födda har det svårare i lågkonjunktur än inrikes födda. Arbetslösheten är högre i Göteborg än i kringliggande kommuner. Förvärvsfrekvensen varierar också mellan olika stadsdelar och områden i staden. Andelen långtidsarbetslösa i åldern 25–64 år är högst i östra Bergsjön och i södra Angered. Det finns också en tydlig matchningsproblematik där många arbetssökande inte uppfyller efterfrågade kompetens- eller profilkrav. Det gäller främst arbetslösa med en utsatt ställning såsom personer födda utanför Europa, personer under 24 år och över 50 år, funktionshindrade samt de med endast förgymnasial utbildning.

Stegvisa jobb och kunskapslyft
Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning startade under 2017 arbetet med att implementera modellen för stegvisa jobb- och kunskapslyft. Modellen bygger på stegvis utbildning anpassad både för deltagare och arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Målsättningen är att förenkla vägen in på arbetsmarknaden och samtidigt skapa motivation och möjligheter att gå vidare i en stegvis kompetensutveckling mot jobb och yrkeskunnande.
Varje branschsteg inleds med en introduktion till branschen. Här får deltagare insyn i vilka olika arbetsupp­gifter och arbetsplatser som finns i branschen, de får gå på studiebesök och pröva på att utföra konkret arbete och få kunskap om villkor, rättigheter och skyldigheter.
Syftet är att deltagaren ska skapa sig en realistisk bild av vad det innebär att arbeta inom en viss bransch. Under introduktionen bedöms deltagarens förutsättningar att arbeta i branschen och hen får också stöd av skolan med att avgöra vilket steg de ska börja på utifrån sina förutsättningar och arbetslivserfarenhet. Såväl bransch­introduktion och de olika utbildningsstegen sker med yrkessvenska och extra språkstöd utifrån deltagarens individuella behov. Under 2017 utvecklades tre stycken yrkessteg inom äldreomsorg, industri och tillverkning samt storkök.

Vårdsteget
Branschintroduktion Äldreomsorg
• Steg 1: Serviceassistent
• Steg 2: Vårdbiträde
• Steg 3: Undersköterska med inriktning äldreomsorg
• Steg 4: Undersköterska

Nettokostnaden för den kommunala vuxenutbildningen ökade under 2017 med 25,5 procent. Förklaring till kostnadsutvecklingen är främst av teknisk karaktär då NAV erhållit finansiering för stora delar av SFI-utbildningen som kommunbidrag och inte som tidigare genom överföring av statsbidrag för schablonmedel avseende kommunens flyktingmottagande. Kommunbidraget har också utökats under 2017 då nämnden kompen­serats för det nya åtagandet om att erbjuda behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå för personer som önskar detta.
Utbildningsvolymen ökade under 2017 och då främst avseende SFI (svenska för invandrare). Orsaken var att många av de flyktingar som kom till Göteborg under 2015 erhållit uppehållstillstånd och under 2017 påbörjat SFI-utbildning.

Framtidsfrågor

• Öka förutsättningarna för grupper som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete.
• Minska studieavbrotten och underlätta ingången till vuxenstudier.