Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2017

Ännu ett gott år. 2017 blev ett mestadels positivt år för Göteborg. En redan stark konjunktur fortsatte att förstärkas. Staden gick på allvar in i det stora utvecklingssprånget. Under de kommande 10–15 åren ska nybyggnation och omvandling sätta en tydlig prägel på stadsmiljön. Viktiga strategiska grepp togs om bland annat skol-, trygghets-, jämlikhets- och näringslivsfrågorna.

Fortsatt goda tider
Den starka samhällsekonomiska utvecklingen höll i sig. Trenderna från tidigare år blev starkare snarare än svagare. Tillväxten var hög. Många branscher gick in i mycket starka konjunkturlägen. Staden fick alltfler besökare. Arbetslösheten sjönk på bred front. Inom Göteborg har ungdomsarbetslösheten mer än halverats sedan 2010. Arbetslösheten i Göteborgsregionen ligger klart under rikssnittet och har nu varit lägst bland storstadsregionerna i mer än två år. Som en konsekvens av detta, men också tack vare aktiva insatser runtom i staden, föll kostnaderna för försörjningsstöd för fjärde året i rad. Massor av göteborgare, inte minst ungdomar, gick från bidrag till egenförsörjning.

Nya jobbinsatser
För att fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten har det byggts upp en gedigen struktur för de aktiva arbetsmarknadsinsatserna. En ny kompetensförsörjningsplan, med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Business Region Göteborg i förarsätena, antogs under sensommaren. Den ska bidra till att mer effektivt matcha de arbetssökandes kompetens mot företagens behov. I december öppnades det sista av de fyra kompetenscenter som nu etablerats runtom i stan. Tanken är att på dessa lokala och lättillgängliga mötesplatser satsa på kartläggning, kompetenshöjning och matchning med målet att stötta arbetslösa göteborgare hela vägen fram till ett viktigt, riktigt jobb.

Utvecklingssprång på gång
Under 2017 startade flera stora byggprocesser. Överdäckningen av E45 och bygget av Hisingsbron gjorde särskilt starka avtryck. Bostadsbyggandet låg på högre nivåer än på 40 år. Under hösten pågick nybyggen som totalt omfattade drygt 4 000 bostäder. Framtidsplanerna är offensiva. Älvstaden och Västsvenska paketet ska fullföljas. Det ska systematiskt byggas nytt i ytterstaden. När allt är klart, framåt 2035, kommer Göteborg att ha lyfts till en helt ny nivå. Till allt detta ska läggas Sverigeförhandlingens storstadspaket. Att detta i somras gick att sy ihop var en viktig framgång. En styrka med paketet är att investeringarna kommer att knyta ihop staden. Det kommer bli smidigare att ta sig till och från Biskopsgården och Backa samt över älven utan att passera Brunnsparken.

Framgångsrikt trygghets­arbete
Det förebyggande trygghetsarbetet fortsatte att trappas upp. Samverkan inom ”Trygg i Göteborg”-modellen utvecklades positivt i många stadsdelar. Det togs specifika trygghets­initiativ, med många aktörer engagerade, för Kanaltorget och Nordstan. ”Purple Flag”, en satsning som staden gör tillsammans med Fastighetsägarna och en rad andra aktörer i city, sattes igång. Syftet är att bygga upp en mer dynamisk kvälls­ekonomi. I en stadsmiljö med ett varierat kvällsutbud, och därmed liv och rörelse, ökar både den upplevda och faktiska tryggheten. Mycket tyder på att trygghetssituationen i staden har förbättrats. En indikation är att antalet skjutningar, som haft en nedåtgående trend sedan 2013, minskade ytterligare under 2017.

Vassare jämlikhetsagenda
Storsatsningen på ”Jämlikt Göteborg” fick allt starkare fäste i staden. Både strategier och engagemang kom allt bättre på plats. Ett ambitiöst och långsiktigt program för jämlikhetsarbetet arbetades fram – och antogs i början av 2018. I december presenterades en stor jämlikhetsrapport. Den visade att det aktiva jämlikhetsarbetet verkligen behövs. Även om utvecklingen i vissa delar går åt rätt håll återstår det massor att göra.

Skolreform för ökad likvärdighet
Inom skolan och förskolan inleddes en omfattande organisatorisk reformprocess. Ansvaret ska flyttas från stadsdelarna till en central skolnämnd och en central förskolenämnd. Övergången ska ske 1 juli 2018. Huvudsyftet är att förbättra likvärdigheten. Det nya systemet ska göra det enklare att säkra en god grundkvalitet i hela staden samt att ge alla barn samma eller likartade förutsättningar. Det ska bli lättare att fördela resurser efter behov och att gå in med punktåtgärder där sådana är nödvändiga.

Nej till våldsbejakande extremism
Särskilt under hösten blev demokrati- och rättighetsfrågorna högaktuella. I september försökte nazistiska NMR, utan framgång, att genomföra en större demonstration i Göteborg. Det bestående intrycket blev i stället de aktiva och omfattande protesterna från göteborgarna. Väldigt många manifesterade och markerade på flera olika sätt: nazismen har absolut ingenting i Göteborg att göra. I mitten av december attackerades synagogan med brandbomber. Motreaktionen blev kraftfull. Göteborg slöt upp bakom Judiska Församlingen. Synagogan ”kärleksbombades”. Före jul nåddes politisk enighet om att ta fram ett åtgärdspaket för att stärka stadens arbete mot antisemitism. Då beslutades också att insatserna mot våldsbejakande extremism ska utökas.

Blomstrande näringsliv
Mobilitetsklustret gick under året från klarhet till klarhet. Att Geely i juni bestämde sig för att lägga sitt nya europeiska innovationscenter på Lindholmen blev en av årets höjdpunkter. Det nya komplexet, med rum för cirka 3 500 personer, blir ett viktigt lyft för hela staden. I september blev det klart att staten och ett antal ledande företag ska bygga upp ett nytt testcenter för elektromobilitet. Merparten av verksamheten ska landa på Lindholmen. Också detta blir en tung och värdefull investering. RISE, det statliga bolaget för industriforskning, öppnade i höstas sitt nya huvudkontor på Lindholmen. Samtidigt fortsatte AB Volvo sin kraftsamling på närbelägna
Campus Lundby. Sammantaget blir Göteborg alltmer ett ställe där man ”måsta vara” för att kunna leda teknologiutvecklingen på mobilitetsområdet.
Ett förslag till näringslivsstrategiskt program togs fram i en öppen och lyhörd process. Om programmet antas i början av 2018 kommer detta att öka tyngden och den strategiska styrkan i de näringslivsutvecklande insatserna.För besöksnäringen blev 2017 ännu ett rekordår. Lisebergs jubileumssatsning, som fick grönt ljus under våren, blir ett avgörande lyft. EU-toppmötet i Göteborg i november bidrog inte bara till att lyfta de sociala frågorna på den europeiska agendan. Det blev också ett prickfritt och sympatiskt event som ännu tydligare satte Göteborg på den internationella kartan. Även specifikt för besöksnäringen togs ett förslag till nytt strategiskt program fram i en inkluderande process. Förslaget, som är både offensivt och engagerande, antogs i början av 2018.

Ann-Sofie Hermansson (S)
Ordförande Kommunstyrelsen i Göteborg