Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Sammanfattande måluppföljning
Kommunfullmäktiges (KF) budgetmål för Göteborgs Stad är i flertalet fall långsiktiga och kan endast nås i ett tidsperspektiv på mer än ett år. Under innevarande mandatperiod har inriktningen därför varit att under år ett och två följa upp hur nämnder och bolagsstyrelser tagit sig an målet. I år, det tredje året av mandatperioden, har inriktningen i stället varit att följa upp vilket resultat nämnders och bolagsstyrelsers arbete med målen har gett.
På stadennivå är bedömningen att en viss måluppfyllelse har nåtts för sjutton av kommunfullmäktiges budgetmål. För det artonde målet, Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre, är bedömningen att trots stora insatser har utvecklingen inte gått åt rätt håll.För varje mål följer nedan en redogörelse dels för nämnders och styrelsers bedömning av måluppfyllelsen, dels av en övergripande bedömning på hela staden-nivån.

Följande bedömningsgrunder har använts:

I de fall nämnd/bolagsstyrelse inte har rapporterat om målet eller angett att målet inte har prioriterats har det i sammanställningen angetts som ”Svårbedömt”.
Bedömningarna har för varje mål även kompletterats med en kort beskrivande text.Göteborgs Stad bedöms uppnå god ekonomisk hus­hållning utifrån att kommunfullmäktiges långsiktiga mål visar på viss måluppfyllelse över lag, samtidigt som inriktningar avseende det finansiella perspektivet uppnås.

Sammanfattning budgetuppdrag
Inför 2017 fördelade kommunfullmäktige 83 uppdrag till nämnder och styrelser. Av dessa var 79 helt nya och hade inte funnits med i Göteborgs Stads budget tidigare och 4 uppdrag var likalydande eller med liknande formulering.
För 5 av uppdragen låg ansvaret på samtliga nämnder och styrelser och för ytterligare 15 av uppdragen låg ansvaret på fler än en nämnd eller styrelse. Särskilt för de sistnämnda krävdes samverkan. Övriga uppdrag hade en nämnd eller styrelse som ansvarig. Av de 83 uppdragen rapporterades 54 som genomförda och 29 som inte genomförda. Majoriteten av de som rapporteras som ej genomförda är påbörjade eller delvis genomförda. Många av uppdragen är av den art att ett år inte varit tillräckligt med tid för att kunna genomföras under 2017. Vid bedömningen av genomförandet av uppdraget har ”nej” rapporterats när uppdraget inte är utfört i samtliga ansvariga nämnder och styrelser. Då vissa uppdrag har fler än en eller till och med samtliga nämnder och styrelser som ansvariga krävdes därför ett unisont ”ja” för att uppdraget skulle anses som helt genomfört. Eftersom nämnder och styrelser är olika i storlek och verksamhetstyp är vissa uppdrag svåra att genomföra. Inför 2018 ligger 17 styck kvar i kommunfullmäktiges budget ifrån 2017 och 82 nya uppdrag har tillkommit.

Uppdrag

Har uppdraget utförts? Ja/Nej

Kommentar

Ett långsiktigt program för Jämlikt Göteborg ska tas fram och alla stadens nämnder och styrelser ska involveras i arbetet.

Programmet beslutades i kommunfullmäktige den 18 januari 2018.

Långsiktiga samhällsekonomiska beräkningar ska genomföras och fungera som ett stöd för ekonomistyrningen i arbetet med Jämlikt Göteborg.

Arbetet med samhällsekonomiska beräkningar och analyser påbörjades i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Ett utvecklingsstöd för specifika satsningar inom ramen för Jämlikt Göteborg ska inrättas.

Stödet användes inom fokusområdena i Jämlikt Göteborg för att utveckla pågående insatser så som skolnärvaro och stegvisa jobb- och kunskapslyftet. 

Satsningen inom mobiliseringsfrågan "Staden där vi läser för våra barn" ska byggas ut i full skala. Alla relevanta nämnder och styrelser ska ta fram initiativ i frågan.

Örgryte-Härlanda leder fokusområdet där mobiliseringssatsningen ingår. Förvaltningen följer och arbetar i enlighet med de initiativ som tas.

Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.

Uppdraget har till stor del genomförts. Av 43 som rapporterat om uppdraget uppger 37 att de fullgjort det. De flesta uppger dock inte om planen omfattar både invånar- och medarbetarperspektiv. 

Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kompetensen i stadens
verksamheter.

Utbildningar har getts till olika yrkesgrupper i staden i normkritik under året. Utbildningarna har hållits av intraservice och externa konsulter.

Mötesplatser ska skapas för HBTQ-personer med särskilt fokus på unga transpersoner som ett led i det preventiva arbetet för gruppens hälsa.

Inte prioriterats

Fler boendeplatser för utsatta EU-medborgare ska inrättas genom idéburet offentligt partnerskap där det är möjligt att stanna längre än tre dagar.

Antalet boendeplatser har inte ökat. Däremot är det färre utsatta EU-medborgare i staden och antalet bosättningar har minskat. Boende-tiden är längre och inriktningen på stödet är mer individualiserat.

En inventering ska göras av vilka verksamheter som ännu inte har ett system för samordningsnummer. De som har möjlighet ska införa det

Uppdraget för intraservice sträcker sig även över 2018 och planeras färdigställas under år 2018.

Ett idéburet offentligt partnerskap för arbetet med papperslösa ska inledas.

 

Initiativ för social hållbarhet ska tas inom Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad med särskilt fokus på att motverka trafficking.

Göteborg & Co har i samverkan genomfört aktiviteter med fokus på kunskapsspridning inom besöksnäringen samt hur man kan arbeta preventivt. En plan för det långsiktiga arbetet har tagits fram.

Insatser ska göras för att det ska bli enklare att starta upp kvinnojourer.

Ej genomfört på grund av besparingar.

Talarstatistik ska föras under nämnd- och styrelse-möten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll.

Uppdraget har till stor del genomförts. Av totalt 44 som rapporterat har 39 fullgjort uppdraget; 2 har fört statistik en gång; 2 uppger ej orsak och 1 handhavandefel med appen.

Metoder ska utvecklas och aktiviteter genomföras i samarbete med föreningslivet för att öka valdeltagande i de tre stadsdelar som har lägst valdeltagande.

Förvaltningen har fördelat pengar till projekt i de tre stadsdelarna för att öka förtroendet mellan stad och medborgare. Gemensamt för projekten är samverkan med civilsamhälle och föreningar.

Förslag ska tas fram för hur arbetet med stadens principer för medborgardialog kan synliggöras i stadens alla nämnder och styrelser.

En inventering över hur stadens nämnder och styrelser arbetar med principerna resulterade i informationsinsatser om desamma.

Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialoger ska utvecklas

Uppdraget kvarstår och förvaltningen ska även under 2018 vara ett stöd för nämnderna i deras arbete med delaktighet och tillit.

Gratis simskola ska erbjudas från och med hösten 2017 för alla barn.

"Simlyftet" har startats upp. Det har funnits utmaningar med bokningsprocess och marknadsföring vilket gör att satsningen ännu inte nått önskad effekt.

System för uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska tas fram i de föreningar som får föreningsstöd.

Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart under våren 2018. I detta uppdrag har förvaltningen även arbetat in hanteringen av en del av aktiviteterna som formulerats i HBTQ-planen.

En utredning ska göras för hur staden tillsammans med föreningslivet kan skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i områden där föreningsdeltagandet är lågt.

Uppdraget har påbörjats under 2017 och förväntas vara klart i början av hösten 2018. Planeringsarbetet är genomfört liksom undersökning rörande målgruppen.

Möjligheten att starta sportotek ska utredas.

Arbetet är påbörjat och kommer att redovisas under våren 2018.

Metoder för att mäta och minska miljöpåverkan från konstgräs ska utvecklas.


Arbete pågår. En rapport beräknas vara klar i början av 2018.

En gym- och motionsanläggning ska byggas i ett område med stora socioekonomiska utmaningar.

Uppdraget ska genomföras under mandatperioden. Ett inriktningsbeslut har tagits om var anläggningen ska placeras.

En modell för socioekonomiskt differentierade aktivitetsbidrag ska införas i syfte att stärka resurserna för föreningar i eller med koppling till områden med stora socioekonomiska utmaningar.

Modellen prövas och är under uppbyggnad.

Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark.

Uppdraget har genomförts till del och åtgärder pågår i ansvariga nämnder.

Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säkerställas.

Cirka 60 lägenheter i Bostäder med särskild service (BmSS) har mark-anvisats 2017. Uppdraget är förlängt till 2018 enligt stadens budget. Full behovstäckning uppnås 2021 enligt fastställd produktionsplan för BmSS.

En plan för arbetet med sexualitet och SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)
ska tas fram.

Planen är framtagen men ej beslutad. Planen är ute på remiss.

Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familje-centraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks.

Två nya familjecentraler öppnade under året. Tre stadsdelar har ännu inte en familjecentral men planering pågår.  Implementering och utveckling av det familjecentrerade arbetssättet är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. 

Utbildningsinsatser ska göras för främst förste socialsekreterare och chefer inom individ- och familjeomsorgen för att höja kunskapsnivån om personer som är papperslösa eller socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare.

Utbildningsuppdraget har genomförts i samverkan med GR och Sveriges kommuner och landsting.

Koncept för att utveckla hur cykelkök ska spridas till fler stadsdelar ska utredas.

Social resursnämnd har tagit fram en rapport som underlag för hur konceptet kan utvecklas och spridas i flera stadsdelar.

Försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna för barnfamiljer.

Uppdraget genomfördes med att stadsdelarna gemensamt höjde försörjningsstödsnormen för barnfamiljer under sommarmånaderna.

Stadsdelarna ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg.

Generellt är andelen barn som utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg hög.

En plan ska tas fram för att förbättra vikarie-situationen inom förskolan.

En webbaserad introduktionsutbildning för vikarier har tagits fram för att vikarierna ska vara bättre förberedda för arbetet inom förskolan.

Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar.

Samverkan mellan verksamhetsområden har genomförts. Ett exempel är att förutsättningar skapats för odling där flera generationer möts, inom Grön och skön stad.

Modellen interprofessionell teamsamverkan med utgångspunkt i personcentrerad vård ska införas i alla stadsdelar inom äldreomsorgen.

En stadenövergripande handlingsplan är framarbetad. Flertalet stadsdelsnämnder har implementerat arbetssättet och i några stadsdelsnämnder pågår detta.

Fler boendelösningar med inriktning på dels språk och dels HBTQ ska utredas.

Utredningen visade att det endast fanns behov för finskspråkiga äldre. Avseende HBTQ, ville intresseorganisationerna inte ha ett särskilt boende för gruppen, utan gemenskaps- eller kollektivboende där yngre och äldre HBTQ-personer bor. Då blir det inte en verksamhetsfråga utan en fastighetsfråga.

Mer specialiserade korttidsenheter med exempelvis inriktning på rehabilitering eller demens ska utredas.

Verksamheten på korttidsenheter har tydliggjorts och implementering av arbetsprocessen pågår. Korttidsenheter har specialiserats för enskilda som vistas på korttidsplats på grund av avlösning för ordinarie vårdare.

För att möta de ökande behoven av äldreomsorg ska en långsiktig plan för fler äldreboendeplatser tas fram.

Ärendet kommer att behandlas i särskilt ärende till kommunstyrelsen.

Fri entré på stadens museer ska erbjudas alla pensionärer i Göteborg.

Uppdraget genomfördes under 2017.

Solceller ska byggas på kommunala fastigheters tak.

Framtiden AB har installerat solceller på tak. Lokalnämnden har antagit ett solenergiprogram. Göteborg Energi AB utreder möjligheter för solcellsparker.

Skrota skräpet inklusive "TaGe" som interna tjänster för stadens verksamheter ska permanentas.

Skrota skräpet och Tage är permanentade.

En kartläggning och fördjupande studier ska göras gällande gifthalter i kommunens vattendrag.

Uppdraget är inte avslutat, men kommer att slutföras under 2018. Miljöförvaltningen fann mer mätdata att hantera än förväntat.

En utredning ska göras av hur transporterna av färdig mat kan minska och vilka insatser som krävs för att mottagningskök ska kunna bli tillagningskök och de tillagningskök som redan finns i staden ska kunna användas för tillagning.

Lokalnämnden redovisar att på grund av många omfattande uppdrag under året så har detta fått skjutas till nästa år.

Ett hållbarhetsbidrag ska utformas så att privatpersoner och föreningar kan söka pengar för miljöarbete. Bidraget ska ingå i översynen av föreningsbidragen.

Uppdraget flyttat från kommunstyrelsen till fastighetsnämnden och ligger med i budget 2018.

En utredning vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21 ska genomföras. Utredningen ska tydliggöra vilka möjliga åtgärder som ligger inom kommunens rådighet och bland annat omfatta en kartläggning av vilka produkter som ger mest klimatnytta att byta ut till fossilfritt, samt hur stadens fordons-flotta ska kunna bli fossilfri.

Redovisas under första halvåret 2018.

En förskola ska byggas helt fossilfri som ett pilotprojekt.

Ingen förskola är ännu byggd men utredningar har påbörjats. 

En plan för att ställa om Rya Kraftvärmeverk till fossilfritt ska tas fram.

Ingen plan är ännu framtagen men utredningar har påbörjats. 

En plan för fler växthus i staden som ska skapa odlingsmöjligheter i anslutning till kommunala verksamheter ska tas fram.

Lokalnämnden och fastighetsnämnden har beslutat om en växthusstrategi och en handlingsplan.

Miljö och klimatnämnden får i ansvar att fördela stadens miljöstimulansmedel.

Miljö- och klimatnämnden fattade beslut om fördelning av miljö-stimulansmedel i november 2017.

Fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras.

Lägenheter har reserverats i markanvisningar och i markreservationer.

En lokal handlingsplan ska tas fram för att vid behov snabbt kunna få fram stor mängd nya temporära och/eller permanenta bostäder och kommunala verksamhetslokaler.

Uppdraget fullgjort i och med ärendet ”Åtgärdsplan mot kostnader för tomma platser för ensamkommande barn samt förslag till plan för utredning över mottagandet av nyanlända”.

Antalet bemannade lekplatser ska utökas genom att även Byggleken i Biskopsgården bemannas.

Uppdraget genomfördes under 2017.

Minst 10 procent av alla markanvisade hyresrätter ska anvisas med hyrestak om max 1 000 kr per kvadratmeter och år.

Lägenheter har markanvisats med hyrestak under året men målet om 10 procent har inte nåtts.

Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras.

Uppdraget är under utförande och ska vara klart sommaren 2018.

Göteborgs Stad ska genom förhandling möjliggöra utbyggnaden av spårväg till Hisingen.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har fattat beslut om ett avtal för storstadsåtgärder inom ramen för Sverigeförhandlingen, i vilket detta ingår.

En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, gällande både trafiklösning och stadsutveckling, ska genomföras.

I en gemensam organisation för en åtgärdsvalsstudie, en fördjupad översiktsplan och en genomförandeplan skapas en målbild. Efter årsskiftet fortsätter det i åtgärdsvalsstudiens första steg.

Det ska göras en avstämning av planen för Gamle-staden etapp två där inriktningen är att pröva om det går att finna en annan lösning än tunneln samtidigt som antalet bostäder behålls.

Uppdraget är avklarat och redovisat i Trafiknämnden. Den utredning som gjordes visar att det finns alternativa trafiklösningar (utan biltunnel), men att utformning samt konsekvenser av ett nytt trafikförslag behöver fördjupas och utredas vidare. 

Det ska i en fortsatt utredning tas fram en modell och tidplan för hur boendeparkering kan marknads-anpassas för att stimulera till ökad parkering på kvartersmark.

Förslag till modell och tidplan är framtagen. Efter justering och behandling i Trafiknämnden och Kommunstyrelsen är uppdraget även behandlat i Kommunfullmäktige.

Cykelnätverk för ökad cykelanvändning ska startas.

Enligt trafiknämndens rapportering är uppdraget avklarat.

En plan ska tas fram för hur social hänsyn i offentlig upphandling ska användas som redskap för att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

NAV redovisar att de genomfört uppdraget i den del som nämnden kan påverka. INK beskriver att uppdraget har varit att samverka med NAV. Det har gjorts bland annat genom att synpunkter lämnats på förslaget till plan.

Ett delprogram för inriktningen att "skapa förutsättningar för arbete" inom programmet för jämlikt Göteborg ska tas fram.

Inom ramen för arbetet med Jämlikt Göteborg fokusområde 3 har NAV gjort en delrapport som beskriver nämndens arbete med att skapa förutsättningar för arbete.

Nämnder kan via en pott med särskilda stimulansmedel få stöd i implementeringen av modellen för "Stegvisa jobb- och kunskapslyftet" för snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden.

Nio verksamheter har beviljats medel under året.

En kompetensförsörjningsstrategi för att bättre matcha arbetssökande med arbetskraftsbehovet bland företag ska tas fram.

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samverkan mellan BRG och Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Arbetet med planen har bedrivits brett genom olika dialogforum.

Asylsökande och papperslösa ska, genom idéburet offentligt partnerskap med relevanta aktörer, ges möjlighet att läsa SFI och vuxenutbildning.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har under 2017 tecknat idéburet offentligt partnerskap med tre olika organisationer.

Vård- och omsorgsprogrammet ska utökas med en extra termin språkstöd

En pilotverksamhet har bedrivits under året i samverkan mellan Arbetsmarknad och vuxenutbildning samt utbildningsförvaltningen. Utbildningen har förlängts från tre till fyra terminer.

En utredning ska göras, i dialog med övriga ägare, om de fyra samordningsförbunden i Göteborg bör slås samman till en enhet i syfte att ge ett bättre stöd och rehabilitering till individen.

Uppdraget har redovisats som ett särskilt ärende till kommunstyrelsen hösten 2017.

Ett samverkansforum med näringslivet för ett jämlikt Göteborg ska startas.

Business Region Göteborg har startat samverkan med Jämlikt Göteborg och CSR (corporate social responsibility) Västsverige.

Konceptet Angeredsutmaningen ska spridas till fler skolor.

Det pågår ett arbete för att sprida modeller för samverkan mellan skolaarbetsliv inom samtliga gymnasieområden vid utbildningsförvaltningen.

Ett klimatprotokoll ska startas i samverkan med näringslivet.

Business Region Göteborg har anställt en projektledare och arbetet med förankring hos möjliga samarbetspartners är påbörjat.

Initiativ ska tas inom Jämlikt Göteborg, med särskilt fokus på barn och unga, för att skapa öppna arrangemang som ökar rörligheten och utbytet mellan olika delar i staden.

Utvärderingen av sommarlovsaktiviteterna visade att av de drygt 80 000 barn och unga som deltog svarade 45 procent att de rört sig i ett område de inte tidigare besökt.

En plan ska tas fram för att öka sysselsättningen i besöksnäringen genom tätare samverkan mellan stadens olika bolag, näringslivet och övriga relevanta aktörer.

Ett förslag till program för besöksnäringens utveckling är klart och kan antas i början på 2018.

En kartläggning ska göras om hur valet av hållbara transportalternativ till Göteborg kan främjas.

Göteborg & Co konstaterar ett beroende av andra aktörer i trafiksystemet såsom tillgänglighet till fossilfria resealternativ, Västtrafik, aktörer för cykelinfrastruktur med mera.

Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år.

Även i år fick alla skolor och klasser i grundskolan erbjudande om ett scenkonstbesök. Av de cirka 100 000 barn i målgruppen var 49 386 på ett scenkonstbesök med utjämningsbidrag.

Kultur- och musikskolan ska byggas ut så att kön försvinner.

Kapaciteten har ökat men inte i takt med den ökade efterfrågan som både beror på befolkningsökningen i målgruppen och på att kulturskolorna jobbar med att öka kännedomen om verksamheten.

En fördjupad förstudie ska startas om utbyggnadsprojektet Varvs- och industrihistoriskt centrum med nya visningsbara magasin.

Ärende om inriktning till kommunstyrelsen första kvartalet 2018.

Det internationella lägret Side by Side El Sistema Sweden ska byggas ut.

Side by side fortsätter att utvecklas som planerat.

Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp.

För förvaltningarna har andelen chefer födda utanför Norden ökat med 0,6 procentenheter till 7,3 procent. 

Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.

Det finns få manligt dominerade verksamheter i förvaltningarna, ett flertal av dessa har redan en överrepresentation av kvinnliga chefer. För förändring för övriga krävs att chefer slutar och att kvinnor med eftersökt kompetens söker tjänsterna. Nästan samtliga bolag svarar Ja på uppdraget.

Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person.

 

En normkritisk rekryteringsprocess ska tas fram.

Projekt för att genomföra uppdraget pågår, ska vara genomfört under 2018.

Alla som arbetar med rekrytering och upphandling av tjänster ska utbildas i normkritik.

Uppdraget har delvis genomförts. HR-specialister och upphandlare har gått utbildning, men inte alla chefer. Utbildning för dessa fortsätter under 2018.

Det ska etableras en pott med stimulansmedel som kan utnyttjas av nämnderna för innovativa projekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Medlen ska fördelas över fyra områden (se budget).

Fördelning av medel till olika projekt har beslutats, genomförande och uppföljning kvarstår. 

Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med modellen social hänsyn.

Nämnden för inköp och upphandling har i stadens tjänsteupphandlingar ställt krav med social hänsyn i linje med uppdraget. Nämndens tjänsteupphandlingar utgör en delmängd av alla tjänsteupphandlingar som genomförs i staden.

Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 50 procent.

Totalt i staden är andelen 46 procent, mätt i kg. Minskning jämfört med föregående år (48 procent).

Ytterligare upphandlingar enligt Vita jobb-modellen ska genomföras och utvärderas.

Krav har bland annat ställts i upphandlingar av hantverkstjänster.