Klimat och miljö

Göteborgs Stad satsar på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Genom att använda stadsrummet som testarena för nya gröna lösningar blir Göteborg en modig föregångare. Göteborgs Stads tjänster bidrar till att det ska vara lättare att leva hållbart. Stadens verksamheter har aktivt jobbat vidare utifrån de ambitiösa program och planer som finns inom området.

Viktigt förbättringsarbete för minskad miljö- och klimatpåverkan
Gryaab invigde och tog i drift en ny kväverenings­anläggning vilket minskar miljöbelastningen på havet. Genom Göteborg Energis satsning Bioprio, minskade de lokala utsläppen från fjärrvärmen med 92 000 ton CO2. Miljöförvaltningen har besökt 100 fristående förskolor med fokus på kemikalieanvändning och varor som kan innehålla särskilt farliga ämnen, vilket har satt igång ett arbete med ersättningsprodukter hos verksamheterna. Smarta kartan vann Eurocities Award 2017 och är en digital plattform som visar invånare och besökare varor och tjänster som användarna kan dela, hyra, låna, ge och byta med varandra. Staden har satsat 17 miljoner kronor i stimulansmedel till projekt som bidrar till att miljömålen nås.

Jämfört med andra
Göteborgs Stad hamnade på plats 12 av 290 i tidskriften Aktuell Hållbarhets kommunrankning. Göteborg placerade sig tvåa bland de tre storstäderna. Göteborg kom återigen högst i rankningen bland mötes- och evenemangsstäder enligt Global destination sustainability index, GDSI. Återvinning, miljödiplomering av hotell och krogar, utsläpp av växthusgaser, trafiksituationen och system för lånecyklar vägs in i mätningen av hur hållbar destinationen är.

Mindre avfall och bättre sortering
Mängden hushållsavfall ökade totalt sett med stadens ökande befolkning men minskar räknat per person. Det utsorterade matavfallet ökade. Staden har inlett ett test med insamling av förpackningsfraktioner i villahushåll, vilket kan ge kunskap om hur insamling av förpackningar och tidningar ska ske i framtiden. Äldreomsorgen har beslutat att alla stadens äldreboenden ska bli avfallssnåla. Under året har staden testat sorteringsstationer i offentlig miljö samt en nudgingkampanj för att minska antalet fimpar på gatan. Årets skräpmätningar visade på en minskning av nedskräpningen även om fimpar är ett fortsatt stort problem. Gryaab producerade 38 000 ton slam som är godkänt för jordbruksanvändning och delar av slammet har spridits på åkermark.

Energi och klimat
Stadens energi- och klimatrådgivning har genomfört cirka 90 företagsbesök. De har även drivit projektet Coacher för energi och klimat som vänder sig till mindre företag. Stadens idrottsanläggningar görs mer energieffektiva vilket resulterat i att Isdala och Slottsskogsvallens idrottscentrum har anslutits till fjärrvärme. Business Region Göteborg AB har fått i uppdrag att starta ett klimatprotokoll vilket innebär att ett lång­siktigt samarbete mellan Göteborgs Stad, organisationer och företag ska upprättas för att bidra till att nå stadens klimatmål.
Lokalförvaltningen har tagit fram ett solenergi­program för sina fastigheter, en satsning som kommer innebära en årlig elproduktion om cirka 2,7 GWh. De arbetade även vidare med Vi kan påverka, där barn och personal får en förståelse för energi och klimatpåverkan. Projektet är fortsatt mycket uppskattat och under 2017 uppgick energibesparingen till 263 MWh. Arbetet med Fossilfri Förskola har startat och utmaningar har identifierats. Arbetet går nu vidare för att hitta nya innovativa lösningar ihop med kemiklustret och Chalmers.Göteborg Stads Leasing AB och park- och natur­förvaltningen använder i ett projekt elmaskiner som laddas med hjälp av solpaneler på minibussar. Effekten är mindre utsläpp från både fordon och maskiner men även minskat buller. Parkeringsbolaget har ersatt 910 betal­automater med nya som drivs av solceller vilket minskar elförbrukningen med cirka 950 MWh/år.Fjärrvärmeprojektet CELSIUS gick i mål efter fyra framgångsrika år. Projektet vann utmärkelsen EU Sustainable Energy Award för sitt arbete med att utveckla och främja fjärrvärme i Europa.
Djur och natur
Stadens riktlinjer för kompensationsåtgärder för natur- och rekreationsvärden i plan- och exploateringsprojekt har reviderats så att även ekosystemtjänster ska ingå.
Kontinuerliga investeringar i värdefulla trädmiljöer både i stadens parker och längs gator och alléer genomförs för att värna om parkmiljöerna och den biologiska mångfalden. Detta för att bidra till ökad artrikedom bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel fruktlundar. Fastighetskontoret testar ekosystembaserat skogsbruk i ett område i nordöstra Göteborg. I oktober invigdes mjölkgården Häljereds Gård som numera är en modern mjölkgård med biogasanläggning. Gården är en visningsgård dit göteborgare är välkomna för att se ett hållbart jordbruk där robotar sköter det mesta.
Vatten och hav
För att staden ska stå bättre rustad för framtida klimatförändringar har kretslopp och vatten fått ett utökat ansvar för samordning av dagvatten och skyfall. Vid årsskiftet började en ny VA-taxa gälla med en separat avgift för dagvatten.
Gryaab AB behandlade 138 miljoner kubikmeter vatten på Ryaverket vilket är normalt och reningsverksamheten uppfyllde samtliga miljökrav med god marginal.
Vår konsumtion och livsstil
För att möta efterfrågan på begagnade möbler och reparation av inredning finns nu ett nytt avtalsområde i staden för återbruk av inredning. Intraservice fortsatte sitt arbete med Hållbar IT och har utrett förekomsten av konfliktmineraler i produkter.
Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar, GreenhackGBG, fanns på plats på kulturkalaset med ett välbesökt Green Corner som erbjöd aktiviteter kring klimatsmart mat. Appen Svalna lanserades och nu kan göteborgare få kunskap om vilken klimatpåverkan deras konsumtion har. Forskare i hållbar konsumtion på Chalmers, och staden har tagit fram appen i samverkan.Två testbäddar för kommersiell odling har anlagts i Angered och i Skogome inom projektet Stadsnära odling. Totalt 18 arrendatorer finns nu och flertalet av dem har startat företag och säljer sina produkter direkt till kunder eller till restauranger.
Ett vakande öga
Genom utvecklad kontrollmetodik för att upptäcka och stävja matfusk upptäckte miljöförvaltningen ett omfattande matfusk hos tre grossister. Miljöförvaltningen har utvecklat ett arbetssätt som innebär samarbete med andra myndigheter för en effektivare tillsyn av oseriösa verksamheter. Detta ledde bland annat till att två svartklubbar upphörde. Tidsåtgången för att hantera klagomål på buller från bygg- och rivningsprojekt har fortsatt att öka, ärendena har blivit större och mer komplexa.

Göteborgspriset för hållbar utveckling
Pristagare 2017 var den chilenska arkitekten Alejandro Alavena under temat hållbar design. Alejandro och hans byrå, Emental, har en designfilosofi som inkluderar medborgare som en del av lösningen istället för en del av problemet.

Framtidsfrågor

• Skapa och behålla goda livsmiljöer när staden utvecklas och förändras
• Att nå de lokala miljökvalitetsmålen till 2020
• Klara miljökvalitetsnormer för vatten­förekomster