Folkhälsa

Under året påbörjades och genomfördes ett antal aktiviteter för att minska skillnaderna i livsvillkor för göteborgarna. Arbetet med barn och familjer stärktes. Ungdomsmottagningarna började ha öppet på lördagar. Insatserna gjordes i samverkan, inom Göteborgs Stad eller med andra, till exempel Västra Götalandsregionen. I Göteborgs Stads budget för 2017 var målet för arbetet med folkhälsa prioriterat: Göteborg ska vara en jämlik stad.

Viktigt förbättringsarbete för barn och familjer
Under 2017 bedrevs ett samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) med målsättningen att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Under 2017 anställde alla stadsdelar var sin koordinator för FCA. Dessa personer ska arbeta med att samordna och driva utvecklingen i stadsdelen. En av utgångspunkterna för koordinatorernas arbete är barnkonventionen.
Ytterligare två familjecentraler öppnade i Göteborg under 2017, en i Lövgärdet och en i Kungssten. I en familjecentral ingår öppen förskola, BVC, socionomer och barnmorskemottagning. På vissa familjecentraler i Göteborg medverkar även andra aktörer så som folktandvården och bibliotek.
Satsningar på ungdomsmottagningarna
De sex ungdomsmottagningarna i Göteborg fick 2017 drygt sju miljoner från staten till insatser inom området psykisk hälsa. En del av pengarna gick till att hålla öppet på lördagar för att öka tillgängligheten. Ungdoms­mottagningarna satsade även på riktad gruppverksamhet för ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp. Mer­parten av pengarna gick till att förstärka arbetet med psykisk hälsa, både på mottagningarna och i det utåt­riktade arbetet på till exempel skolor.

Vad är jämlikhet?
På uppdrag av Göteborgs Stad genomförde Göteborgs Universitet hösten 2017 kursen Jämlik hälsa – teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling, 7,5 högskolepoäng. Deltagare på kursen var tjänstepersoner och politiker från VGR och Göteborgs Stad. Syftet med kursen var att ge deltagarna kunskap om livsvillkor och hälsa samt kunskap om hur ett effektivt jämlikhets­arbete kan bedrivas. Kursen var fulltecknad från start. De synpunkter som framkommit i deltagarnas utvärdering kommer att utgöra ett underlag inför kommande upphandling.
Arbetet med att ta fram en webbutbildning om jämlikhet påbörjades under året. Utbildningen kommer att lanseras i början av 2018.

En jämlik stad
I Göteborgs Stad pågår ett arbete som heter Jämlikt Göteborg. Jämlikt Göteborg är stadenövergripande vilket innebär att det omfattar alla nämnder och styrelser. Arbetet är organiserat i en samordningsgrupp och fem fokusområden. Samordningsgruppen består av förvaltningschefer samt direktörer och fungerar som strategisk ledning. För varje fokusområde finns en fokusledare. Fokusledaren har ett övergripande ansvar att driva arbetet i hela staden.
Fokusområdena är:
• Ge varje barn en god start i livet (0–6 år)
• Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6–18 år)
• Skapa förutsättningar för arbete
• Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
• Skapa strukturella och övergripande förutsättningar
Under 2017 rapporterade fler nämnder och styrelser mer än tidigare att de bidrar till arbetet med budgetmålet Göteborg ska vara en jämlik stad.

Framtidsfrågor

• Genomföra Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026