Trafik

Transportbehovet i den växande staden är en utmaning som kräver nya lösningar. Genom att långsiktigt satsa på hållbara resmöjligheter och ge mer plats för människorna utvecklar vi Göteborg till en grön och nära storstad. Under året har planering och genomförande av en rad större infrastrukturprojekt fortsatt i hög takt. Genomförandet av Västsvenska paketet fortgick. Planering för nya kollektivtrafiksatsningar tog nya steg med Sverigeförhandlingen. Planerna på Sveriges första linbana för kollektivtrafik, en idé från medborgarna i staden som fick lämna förslag inför Göteborgs 400-årsjubileum, blev allt mer konkreta.

Viktiga förbättringsarbeten 
för trafikanterna
Det västsvenska paketet syns nu ordentligt i staden. De närmaste åren kommer boende, besökare och näringsliv att möta en stad i ständig förändring. Utmaningen är att få staden att fungera under byggtiden.
Debatten kring Västlänken har fortsatt medan detaljplaner och miljöprövning gått vidare. Byggandet av Marieholmstunneln pågick. Vid Centralstationsområdet grävdes för en ny Hisingsbro och för den nedsänkta 
förlängningen av Götaleden.Under 2017 har trafiken.nu lanserat en mobil-app där man kan få push-notiser om trafikhändelser. Det handlar också om att ta hand om den befintliga staden. Tyvärr har resursbrist medfört att få förbättringar skett för gående och cyklister. Under sommaren testades så kallade Parklets där parkeringsplatser i stället blev grönyta och uteservering. På Stenpiren skapades en grön oas mitt i stadsvimlet.
Framtidens kollektivtrafik allt närmare
Ett förslag till målbild för stadstrafiken 2035 finns nu framme. Planeringen för en linbana över älven har gått vidare med sikte att ha den färdigställd till 2021.
Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag som bland annat ska förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Göteborg och Västra Götalandsregionen har fattat beslut om ett avtal inom Sverigeförhandlingen. Avtalet innefattar satsningar på 7 miljarder kronor för fyra nya kollektivtrafik-stråk kopplat till bygge av 45 680 bostäder. Avtalet innehåller också en satsning på åtta cykelstråk.För utbyggnaden av ny stambana Stockholm-Göteborg har en överenskommelse träffats mellan Göteborg, Västra Götalandsregionen (VGR) och Sverigeförhandlingen. Samtidigt pågår diskussioner 
med Trafikverket om hur sträckan Göteborg-Borås 
ska hanteras i nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Allt fler reser mer
Antalet personer som förflyttade sig i staden ökade, framför allt ökade antalet resor med kollektivtrafik. Under 2017 har resandet med spårvagnar ökat med 3,9 procent och bussar med 2,0 procent. Däremot minskade cykeltrafiken, jämfört med 2016 har den minskat med 4 procent. Biltrafikandelen är nu 45 procent mot 48 procent år 2011. Att bilresandet inte ökat som i övriga Sverige, kan höra samman med den allt mer besvärliga framkomligheten och parkeringssituationen i stadens centrala delar men även med att kollektivtrafiken utökats.

Fler spårvagnar i trafik
För att möta det ökade antalet resande med kollektivtrafik behöver antalet spårvagnar öka. Spårvagn M32 har visat rostproblem och vagnarna åtgärdas. I augusti meddelade Skiljenämnden sin dom kring tvisten om M32. Ett intensivt arbete med att få spårvagn M32 i trafikdugligt skick pågick och renoverade vagnar sätts successivt i trafik. Detta gav möjlighet till en viss 
utökning av spårvagnstrafiken.
Upphandling av ny spårvagn M33 har genomförts. Avtalet omfattar 40 spårvagnar med möjlighet till köp av ytterligare 60 vagnar. Fler spårvagnar betyder ett större behov av depå för nattuppställning och underhåll. Den nya spårvagns-depån på Ringön har påbörjats med spårarbeten.Spåren slits och måste kontinuerligt underhållas. 
Underhållsarbeten har bland annat gjorts i Bergsjön 
och på Hisingen. Hållplats Svingeln har byggts om 
och arbetet med nya busshållplatser på Åkareplatsen 
har startat.
Cykelprogrammet rullade på
För att cyklister ska kunna ta sig fram både snabbare och säkrare bygger staden bredare pendelcykelstråk. Först ut att breddas blev cykelbanan längs Delsjövägen. På de korsande tvärgatorna har byggts cykelöverfarter där bilisterna i fortsättningen måste väja för cyklisterna.
Vinterväghållningen har förbättrats kraftigt genom att flera stråk nu sopsaltas. Sopsaltning minskar halkrisken jämfört med plogning och sandning.Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under vintermånaderna. Det finns 1 000 cyklar utplacerade i centrala staden fördelade på cirka 
70 stationer.
Ny teknik i trafiken
DriveMe är ett projekt kring självstyrande fordon. De första fordonen började åka på lederna under året. Staden deltar bland annat för att kunna utveckla trafiksystemet genom den nya tekniken.
I Göteborg pågår ElectriCity där man utvecklar lösningar för morgondagens kollektivtrafik. Genom att elektrifiera kollektivtrafiken kan problem med buller och luft minskas. På linje 55 kan du åka med tysta, avgasfria bussar som vid ändhållplatserna hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el. Staden har under året avtalat om en fortsatt test med elbussarna till 2020.Under året har i stort sett alla Göteborgs Stads 
olika parkeringsanläggningar fått nya betalautomater som drivs med solenergi. Nytt är att det går att 
använda alla bankkort vid betalning.
Mindre lastbilar på vägar och gator
Stadsleveransen med eldrivna små fordon innanför 
Vallgraven har utökats med ytterligare ett fordon under året. I ett annat projekt har man letat efter lösningar för att se till att bilarna in i lastgatan under Nordstan har mer last. Då bör antalet lastbilar där kunna halveras.
I slutet av året tog Göteborgs Hamn i drift en kombi-terminal i hamnområdet som ersättning för dagens terminal vid Gullbergsvass. Den innebär att lastbilsrörelser flyttas från centrala stan och att utsläppen minskar då godset kan köras på tåg en längre sträcka än tidigare.
Statistik för säkerhets skull
I Göteborg arbetar vi kontinuerligt med trafiksäkerhet. Men trots allt arbete når vi inte målet. Under 2017 har åtta personer mist livet i trafiken och 339 skadats måttligt eller allvarligt. Ofta är det cyklister som skadats i singelolyckor. Till detta kommer fotgängare som skadas när de ramlar, snubblar eller halkar.

Minskat resande med färdtjänsten
Antalet färdtjänstresor har under 2017 minskat, trots 
att antalet färdtjänsttillstånd ökat. Det utfördes knappt 
800 000 färdtjänstresor vilket är 25 000 färre än året innan. Av resorna var 25 procent med flexlinjerna. En anledning till att antalet färdtjänstresor minskat kan vara den nya modell för grundtilldelning av resor som infördes från mars.

Framtidsfrågor

• Bygga en nära storstad med en hållbar trafiksituation
• Utveckla kollektivtrafiken och förbättra för cyklister
• Skapa nya lösningar för framtidens resande