Näringsliv och turism

Stark tillväxt med fortsatt ökande sysselsättning och minskad arbetslöshet. Utvecklingen av företagsklimatet krävde ökat fokus och prioritet. Den samlade volymen i hamnarna var oförändrad trots en kraftig nedgång i containerhamnen. Besöksnäringen ökar.

Viktigt förbättringsarbete för företagandets villkor
Under året har program för stadens arbete med näringslivsfrågor respektive besöksnäringen tagits fram och de beräknas antas under 2018. Dessutom har ett innovationsprogram antagits, som ger förutsättningar för ett strukturerat arbete med innovation i stadens verksamheter. Dessa tre program har ett fokus på stadens arbete, tillsammans kommer de att bidra till ökad tydlighet och samordning. Långsiktigt innebär det bättre förutsättningar för företagandet och därmed stadens möjligheter att nå målen inom dessa områden.
Göteborg medverkar aktivt för att vi bättre ska möta de utmaningar som kommer med en växande stad och en ökande befolkning. Det gör vi genom att vara en aktiv testbädd för innovativa och hållbara lösningar där vi har flest antal testbäddar i Sverige. En testbädd kan vara fysiska eller virtuella miljöer i verkliga stadsmiljöer eller i laboratorier, där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka. Syftet är att gemensamt utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.Det som begränsar fortsatt utveckling är framförallt bristen på rätt kompetens, som är ett tydligt hinder för staden, regionen och företagen. Teknikutveckling, till exempel digitaliseringen, gör att gamla yrken försvinner och nya tillkommer i en allt snabbare takt. Många av de jobb som vi har om 20 år finns ännu inte, vilket ställer höga krav på flexibilitet i både utbildningssystemet och hos arbetskraften.
Det regionala perspektivet
Ekonomisk tillväxt drivs av storstadsregioner som konkurrerar om kompetens och kapital på en global marknad. Näringslivet känner inte av några kommungränser, utan har snarare regionen som plattform för att nå sina marknader runt om i världen. Ju större region, desto större förmåga att generera tillväxt.
Flera internationella jämförelser placerar Göteborgsregionen högt:
• Innovationer - EU Regional Innovation Scoreboard 2016, innovationsledande bland 214 regioner
• Konnektivitet - European Cities and Regions of the Future 2016/2017, rankades som 9 av 468 städer/regioner
• Tillväxtpotential - Performance Index 2014, rankades som 10 av 117 regioner
• Konkurrenskraft - Europe 2020 Regional Index 2015, rankades som 5 av 268 regioner
• Kompetens - Global Cities Talent Competitiveness Index 2017, rankas som 5 av 46 städer
• Hållbar destination för turism – Global Destination Sustainability Index, utsedd till ledande hållbar
destination i världen

Näringsliv
Den ekonomiska utvecklingen i göteborgsregionen har under året varit mycket stark. Konjunkturindexet för regionen låg under senhösten 2017 på en nivå som är högkonjunktur med en jobbtillväxt strax under tre procent. Antalet lediga jobb är fortsatt stort och arbetslösheten fortsätter att vara lägst bland storstadsregionerna i Sverige.
• + 5,3 % tillväxt i lönesumma, total (motsvarar 1,8 mdkr i reala kronor)
• + 2,3 % sysselsättningstillväxt (sysselsatta 538 700 jämfört med 526 700 år 2016)
• - 0,3 %-enheter arbetslöshet, på årsbasis (5,6 % jämfört med 5,9 % år 2016)
• 752 (750) branscher i GR-kommunerna, vilket motsvarar 92 % av de som finns i Sverige
Trots den positiva ekonomiska utvecklingen de senaste åren, kommer uppgången i företagsklimatet enligt SKL:s Insiktmätning att brytas 2017 (preliminärt resultat, slutligt resultat för 2017 presenteras i april). Det är av stor vikt att fortsätta det långsiktiga arbetet med förbättring av företagsklimatet.

Logistik
Göteborgsregionens strategiska läge i Skandinavien, med en internationell flygplats med flygfrakt samt Skandinaviens största hamn, gör regionen till Sveriges främsta logistiknav.
Eftersom inget beslut fattades under 2017 om statlig medfinansiering av en farledsfördjupning är det fortsatt en avgörande fråga för hamnens konkurrensförutsättningar. Farledsfördjupningen är mycket viktig för möjligheterna att återta volymer som förlorats till andra hamnar.Göteborgs Hamn AB hade stort fokus på att utveckla ytor nära hamnen för lager- och logistikbyggnader, där utfyllnad av nya områden pågår. Det blir allt viktigare för en hamn att kunna erbjuda logistiktjänster i hamnområdet för snabb omlastning av gods.Den totala godshanteringen i Göteborgs hamn uppgick till 40,8 miljoner ton, vilket är i nivå med 2016. Containervolymen minskar för femte året i rad och för 2017 var minskningen mycket stor, -19 procent jämfört med 2016. Främsta orsaken är minskad trafik på grund av upprepade fackliga konflikter i containerhamnen. Samtidigt ökade bilvolymerna och Göteborg är nu Skandinaviens största bilhamn. Den intra-europeiska roro-trafiken ökade för tredje året i rad på grund av utökat linjenät och högre frekvens. Energihamnen hade fortsatt rekordhöga volymer, antal anlöp under 2017 var 6 200, med en sammanlagd bruttovikt på 148 miljoner ton, vilket är i nivå med 2016.
Besöksnäring
Året har kännetecknats av en stark konjunktur och tillväxt för besöksnäringen i Göteborg, om än inte lika kraftig som de närmast föregående åren, framförallt beroende på kapacitetsbrist. Under 2017 såldes ca 4,8 miljoner gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen. Det är en ökning med cirka 2 procent jämfört med 2016.
Några siffror från året: ett evenemangsår med 351 (407) evenemang och 1,8 (1,8) miljoner besökare. Liseberg hade 3,1 (3,1) miljoner gäster och visar en stabil resultatnivå över flera år. Halloween överträffade alla förväntningar och bidrog starkt till att ytterligare stärka Göteborg som en stad att besöka på hösten. Stadsteatern gjorde ett publikmässigt mycket starkt år med cirka 117 (93) tusen besökare och 82 procent (73 %) beläggning.Göteborg & Co är ansvariga för fullmäktigemålet göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad skall öka. Flera samarbeten med Jämlikt Göteborg, stads­delar och andra har pågått under året för att tillsammans finna lösningar och skapa möjligheter i staden.Planerna för en ny arena i evenemangsstråket har tagit tydligare form och ett förslag presenterades i slutet på året. Ett beslut om ny arena kan fattas under 2018 och skulle innebära avsevärt bättre möjligheter att öka utbudet av evenemang.

Framtidsfrågor

• Förbättra företagsklimatet
• Värna en konkurrenskraftig hamn
• Genomföra de näringslivsstrategiska, besöks­närings- samt innovations­programmen