Block 5 – Räkenskaper för kommunen och sammanställd redovisning

Här återfinns de lagstadgade räkenskaps­rapporterna med tilläggsupplysningar. Dessa är kommunens och den samman­ställda redovisningens finansiella rapporter i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. I blocket presenteras även de redovisningsprinciper Göteborgs Stad tillämpar och en lista över diverse definitioner.

Redovisningsprinciper

Definitioner

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter