Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2017
avseende Göteborgs kommuns styrelse och nämnder samt dess sammanställda redovisning
Göteborgs kommun org.nr 212000-1355

Vi, revisorer för Göteborgs kommuns styrelse och nämnder (kommunen), är valda 
av Göteborgs kommunfullmäktige. Genom utsedda lekmannarevisorer i Göteborgs 
kommuns helägda bolag med dotterbolag har även verksamhet och intern kontroll i 
dessa bolag granskats.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper 
och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval 
av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning.

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser 
och revisionsredogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolags-granskningen redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och gransknings-redogörelser som överlämnats till respektive bolag. Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut, inklusive den sammanställda redovisningen, återfinns i en 
separat granskningsredogörelse som överlämnats till kommunstyrelsen. Årets granskning sammanfattas i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Kritik i form av en anmärkning har riktats mot nämnden för Intraservice i sin helhet. Granskningen visar på bristande ändamålsenlighet och brister i intern styrning och kontroll 
när det gäller utlandsresor, konsultanvändning, informationssäkerhet och beslutsunderlag.

Kritik i form av en anmärkning har även riktats mot idrotts- och föreningsnämnden i sin 
helhet. Granskningen visar på brister i den interna kontrollen avseende nämndens bidragsgivning till föreningar.

Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport riktat kritik i form av en anmärkning mot styrelse och vd i Got Event AB. Granskningen visar bland annat på allvarliga brister inom 
området upphandling och inköp samt projektstyrning.

Vi bedömer i övrigt att styrelse- och nämnder i Göteborgs kommun har bedrivit verk- 
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, 
samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att det inte är möjligt att uttala sig om resultatet är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen då det inte finns finansiella mål i budgeten 
för 2017. Vi bedömer vidare att det inte är möjligt att bedöma måluppfyllelsen för de verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställt, utifrån den utvärdering som görs i årsredovisningen.

Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande i ansvarsfrågan.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, med undantag för nämnden för Intraservice. Avseende nämnden för Intraservice omfattar vår avstyrkan även de nämndledamöter som under verksamhetsåret har avsagt sig sina uppdrag i nämnden. Vi tillstyrker dock att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de ledamöter och ersättare som tillkommit i nämnden sedan oktober 2017.

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för år 2017 godkänns.