Äldre och sjukvård i hemmet

Göteborg ska vara en bra stad att åldras i. Brukarna ska veta vilket stöd de kan få och att omsorgen utgår från deras behov, intressen och önskemål. Förbättringsarbete har bedrivits för att öka brukarnas självbestämmande och yrkets attraktivitet. Årets främsta utmaningar har varit kompetensförsörjning och processen kring utskrivningsklara från sjukhus samt anpassningar av äldreboenden.

Viktigt förbättringsarbete för äldre i behov av vård och omsorg
Rambeslut har medfört att fler personer fått ökad möjlighet och inflytande att själva bestämma över hur hemtjänsttiden ska användas. Många äldre känner även ökad trygghet i och med teknikutveckling med tillsyn via trygghetskamera och sover bättre om natten.
Programmet Attraktiv hemtjänst är ett utvecklingsarbete mellan 2014 och 2022 och har två övergripande målsättningar:
• Brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka
• Medarbetarna ska uppleva yrket attraktivt

Utvecklingsarbetet genomförs i fyra strategier; ram­beslut, välfärdsteknik, it-stöd för planering och uppföljning samt att skapa goda arbetsplatser.
Rambeslut innebär att beslutet anger ramarna för den enskildes stöd och hjälp. Genom att använda välfärdsteknik har 125 personer fått tillgång till trygghetskamera och trygghetsjourens personal genomförde tillsyn ungefär 300 gånger per dygn.Göteborgs Stad har genomfört en upphandling för ram­avtal av ”digitalisering av trygghetslarmskedjan”. Utöver digitalisering av trygghetslarm och trygghetskamera kan ytterligare välfärdstekniktjänster såsom bildsamtal, digitala lås, GPS-larm, sensorer och smarta hälsoarmband anslutas till denna funktion. Dessa tjänster ingår i det som kallas Trygg vardag.Medarbetarna inom hemtjänsten har börjat använda ett it-stöd i sina telefoner för att planera hemtjänstens utförande, dokumentera samt följa upp den tid de är hos brukarna.
Större möjlighet att få vård och omsorg i det egna hemmet
Allt mer hälso- och sjukvård sker utanför sjukhuset. Den sjukhusanslutna vården, primärvården och kommunens hälso- och sjukvård har olika ansvar. Några modeller för samverkan har prövats med syfte att ge
den enskilde en hög kvalitet samt trygg och säker vård.
Några stadsdelar har prövat att hemsjukvårdsläkaren utgår från hemsjukvårdens lokaler. Detta har upplevts mycket positivt av både patienter och medarbetare. Särskilt betonas den trygghet som projektet medfört för de mest sköra patienterna. Hemsjukvårdsläkare har bidragit till en högre kontinuitet, trygghet, säkrare vård, bättre uppföljning och snabbare hembesök av läkare samt mindre administration för sjuksköterskan.För ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) har en utvärdering gjorts under 2017 som visar på mycket goda resultat. Det som enligt utvärderingen behöver utvecklas är strukturer och ansvarsförhållanden på ledningsnivå, utveckling av gemensamma visioner, målsättningar och arbetssätt för de fyra ASIH-teamen.
Nöjdhet med hemtjänst och äldreboende
Göteborgs Stad följer årligen upp hemtjänst och äldre­boende i kvalitetsrapporter. Det är ungefär samma styrkor och förbättringsområde inom båda verksamhetsområdena.
Åtta av tio personer är sammantaget nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. De faktorer som man är särskilt nöjd med är förtroende för medarbetarna, be­mötande, att medarbetarna tar hänsyn till önskemål samt trygghet med hemtjänsten/äldreboendet.Förbättringsområde är andelen genomförandeplaner, brukarnas upplevelse av att kunna påverka vid vilka tider personalen kommer, information om tillfälliga förändringar samt synpunktshanteringen.Inom äldreboende önskar de boende även bättre mat och måltidssituation.
Personer med hemtjänst kan välja utförare
Ungefär 9 000 personer i Göteborg har hemtjänst och cirka 8 300 av dessa är äldre. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.
Privata utförare som vill vara med i valfrihetssystemet från start i april 2018 lämnade in ansökningar under hösten och sju utförare godkändes. Vilka utförare som finns att välja mellan skiljer mellan olika geografiska områden. För de som inte kan eller vill välja utförare av sin hemtjänst fortsätter Göteborgs Stads hemtjänst att ge hjälp och stöd.Privata utförare har löpande möjlighet att ansöka om att bli utförare av hemtjänst. Antalet och vilka utförare som den som har hemtjänst kommer att kunna välja mellan kommer därför att variera över tid.
Korttidsplatser och äldreboenden
Stadsdelsförvaltningarna har tillsammans med Göteborgs Stads äldreboendesamordning arbetat för att fler personer ska kunna lämna sjukhuset innan kommunens betalningsansvar inträder. Detta har skett genom en effektivare process på korttidsplatserna och genom att personer efter vårdplanering får omsorg och vård i hemmet.
Det finns drygt 60 äldreboenden, både privata och kommunala, med cirka 4 000 lägenheter i Göteborg. Fler äldreboenden behövs och flera åtgärder har skett som en del i att möta dessa behov. Inom äldreboendena har boendeenheter omvandlats för personer med demenssjukdom och på så sätt har väntetiden för denna grupp minskat från tre månader till cirka fyra veckor. En annan process som bearbetats är in- och utflyttnings­processen på äldreboendena vilket resulterat i att till­gången har ökat med 40–50 tillgängliga lägenheter 2017.
Hård konkurrens om personal
Verksamheten har fått erfara att det blivit allt svårare att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Konkurrensen mellan arbetsgivare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård inom så gott som alla yrkes­kategorier är hård.
Göteborgs Stad arbetar på bred front för att både behålla och rekrytera nya medarbetare. Ett exempel är en framarbetad strategiplan som kallas LEVLA. Den innehåller en struktur och webb-plats för kompetens, karriärvägar och marknadsföring. Bland annat finns kortfilmer om yrken och karriärvägar. Några av dessa har använts som bioreklam samt inom sociala medier.Göteborgs Stad medverkar i en satsning som kallas Ung omsorg. Ungdomar som är mellan 14 och 16 år kan arbeta extra på äldreboenden ett par timmar varje helg. Deras främsta arbetsuppgift är att ordna olika former av aktiviteter för de äldre som bor där: spela spel, promenera, fika och sjunga. Satsningen pågår just nu på elva äldreboenden runt om i Göteborg och involverar cirka 100 högstadieungdomar.

Framtidsfrågor

• Skapa fler äldreboenden för att möta befolkningens behov
• Utveckla den nära vården
• Utveckla välfärdstekniken genom digitaliseringen