Ledning och styrning

Stadens stora organisation och mångsidiga uppdrag gör att ledningsprocesserna kräver ständig översyn för att vara effektiva och verkningsfulla utan att skapa en administrativ belastning för stadens alla chefer.
Under de senaste åren har arbete bedrivits för att förtydliga och beskriva stadens sammantagna styrning. Nya reglementen har tagits fram för kommunstyrelsen och övriga nämnder med gemensam och tydlig struktur. Ägardirektiven för bolagsstyrelser har också uppdaterats och ett arbete pågår vad gäller gemensam struktur för dessa.Nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll började gälla 2017 och regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning har reviderats. Förändringen har syftat till att integrera riskhantering, intern kontroll och brukar- och kundorienterat kvalitetsarbete i det löpande arbetet med planering och uppföljning. Nämnder och styrelser ska också årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i sitt system för styrning, uppföljning och kontroll.Styrning, uppföljning och kontroll är numera en tydlig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet med uppföljning och uppsikt kompletteras med dialoger som kommunstyrelsen har med nämnder och med Göteborgs Stadshus AB. På tjänstepersonssidan finns motsvarande dialoger mellan stadsledningskontorets ledning och förvaltningsledningar respektive Göteborgs Stadshus AB. Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB genomför även dialoger med moderbolagen för de olika klustren inom bolagskoncernen som en del i att genomföra den av fullmäktige beslutade ägarstyrningen.För att skapa bra förutsättningar för stadens chefer att utöva styrning beslutade kommunfullmäktige om riktlinje för styrande dokument i början av året. Den fastställer en enhetlig och tydlig nomenklatur och krav på struktur.