Demokrati

Göteborgs Stad strävar efter att ta tillvara medborgarnas synpunkter i de demokratiska processerna. Under året har ett program för Jämlikt Göteborg arbetats fram som innehåller ett målområde avseende ökade möjligheter för delaktighet, inflytande och tillit. En tillhörande plan för arbetet ska tas fram 2018.
Medborgarnas perspektiv inhämtas genom ett flertal kanaler, såväl digitala som fysiska, och riktar sig till olika målgrupper. Ett 60-tal Göteborgsförslag har gått vidare och behandlats av ansvarig nämnd, inkomna synpunkter via Min Stad bearbetas inför detaljplanearbetet och medborgarpaneler i stadsdelarna tillfrågas löpande. Medborgardialoger har hållits inför framtagande av planer och program som är styrande för hela staden eller som underlag för lokala utvecklingsplaner i stadsdelarna. Medborgardialoger används även vid frågor om prio­riteringar och för förbättring av verksamheter. Utöver dessa påverkansmöjligheter har staden såväl centralt som lokalt en mångfald av permanenta rådgivande organ som på olika sätt involveras i beslutsprocesserna. Ungdomsfullmäktige var under året i kommunfullmäktige för att informera om sina viktigaste frågor och arbetssätt.För att kunna följa hur göteborgarna ser på sin kommun och på sina möjligheter att påverka genomförs två olika undersökningar. SOM-undersökningen visar att förtroendet för demokratin fortfarande är högt men att möjligheterna att påverka skiljer sig åt i olika delar av staden. SCB:s medborgarundersökning visar att de allra flesta är nöjda med att bo i Göteborg och kan rekommendera vänner att flytta hit. Göteborgarna är väldigt nöjda med kultur- och fritidsmöjligheter, men mindre nöjda med tillgången på bostäder och tryggheten i staden. Av undersökningen framgår även att miljö­arbetet är väldigt viktigt för invånarna, att informationen från kommunen har hög trovärdighet men att de saknar möjligheter att påverka.