Resultaträkning

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

2016

2017

2016

2017

  Verksamhetens intäkter

1

10 345

10 866

26 105

25 758

  Verksamhetens kostnader

2

-36 963

-38 339

-47 437

-48 294

  Jämförelsestörande poster

3

0

0

0

0

  Avskrivningar och nedskrivningar

4, 5

-1 244

-1 400

-4 069

-4 434

Verksamhetens nettokostnader

 

-27 862

-28 873

-25 401

-26 970

 

 

 

 

 

 

  Skatteintäkter

6

25 109

26 572

25 109

26 572

  Kommunalekonomisk utjämning mm

6

3 847

3 827

3 847

3 827

  Finansiella intäkter

7

406

1 158

147

152

  Finansiella kostnader

7

-562

-556

-1 028

-907

  Jämförelsestörande finansiella poster

 

Resultat efter finansiella poster

 

938

2 128

2 675

2 674

 

 

 

 

 

 

  Extraordinära intäkter

 

  Extraordinära kostnader

 

  Aktuell och uppskjuten skatt

 

-331

-276

  Minoritetsandel

 

–21

–29

Årets resultat

 

938

2 128

2 323

2 369


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av tillämpning av RKR 18.1 samt rättningar/justeringar,
se not 19.

Balanskravsutredning för kommunen

Belopp i mnkr

     2015

     2016

2017

Årets resultat

824

938

     2 128

  Avgår samtliga realisationsvinster

-445

-436

-824

  Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

  Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

  Orealiserade förluster i värdepapper

  Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR

379

502

1 304

  Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

-108

-212

-1 000

  Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR

271

290

304