Not 2 Verksamhetens kostnader

    

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Löner och sociala avgifter

-17 984

-19 056

-21 744

-22 915

Pensionskostnader

-1 601

-1 729

-2 040

-2 166

Övriga personalkostnader

-

-

-118

-126

Ekonomiskt bistånd

-1 083

-1 032

-1 083

-1 032

Lokalkostnader

-1 039

-1 152

-828

-1 032

Entreprenad och köp av verksamhet

-10 558

-10 633

-9 844

-9 279

Bränsle, energi, vatten mm

-367

-343

-3 563

-3 397

Förbrukningsmaterial och reparationer

-1 018

-938

-1 724

-1 662

Leasingkostnader

-297

-312

-182

-217

Exploateringskostnader

-221

-310

-221

-310

Realisationsförluster och utrangeringar

-8

-13

-358

-95

Övriga verksamhetskostnader

-2 787

-2 821

-5 732

-6 063

Summa verksamhetens kostnader

-36 963

-38 339

-47 437

-48 294


Till Noter