Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

    

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Ränteintäkter från dotterbolag

367

340

Ränteintäkter

6

25

22

38

Resultat från aktier o andelar

5

771

116

108

Övriga finansiella intäkter

28

22

9

6

Summa finansiella intäkter

406

1 158

147

152

 

 

 

 

 

Räntekostnader

-492

-469

-945

-832

Ränta på pensionskostnader

-29

-32

-34

-14

Övriga finansiella kostnader

-41

-55

-49

-61

Summa finansiella kostnader

-562

-556

-1 028

-907

 

  

 

  

 

Finansnetto

-156

602

-556

-755

 

 

 

 

 

Marknadsvärden ränteswappar

       

Säkrad låneskuld

7 224

9 345

38 841

41 001

Marknadsvärde ränteswappar

-216

-166

-1 593

-1 109

Säkrad skuld i utländsk valuta

3 232

4 118

3 232

4 118

Cross Currency swappar

242

-81

242

-81


Resultat från aktier o andelar, Kommunen 2017; 767 mnkr av de 771 mnkr är utdelning från de kommunala bolagen.

Till Noter