Bolag – ekonomiskt utfall

Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i en av Göteborgs Stad helägd koncern för samtliga hel- och delägda bolag. Huvuddelen av bolagen är inordnade i sju olika underkoncerner eller kluster; Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Kollektivtrafik, Hamn samt Turism, Kultur & Evenemang. Övriga bolag, de interna tjänsteleverantörerna och de regionala delägda bolagen samt Boplats Göteborg AB är direkt underställda moderbolaget.

Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att utöva ägarstyrning av stadens bolag. Detta ska ske i enlighet med målen i kommunfullmäktiges budget, ägardirektiv och andra styrande inriktnings­dokument. Målet för bolagets verksamhet är att säkerställa att verksamheten i stadens bolag, tillsammans med stadens övriga verksamheter, skapar nytta för staden och dess invånare samt medverkar till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.
Huvudprincipen för kommunala bolag är att de drivs enligt självkostnadsprincipen, men några bolag agerar på en konkurrensutsatt marknad och kan därför generera vinst. I kommunfullmäktiges budget för 2017 beslutades om en utdelning om 767 mnkr samt att verksamheter med planerat underskott inom kluster Näringsliv och Turism, Kultur & Evenemang ska finansieras med medel från bolagen.Koncernens rörelseintäkter uppgår till 18 969 mnkr vilket är 1 144 mnkr över budget och i linje med före­gående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 
1 443 mnkr vilket är 130 mnkr över budget och drygt 200 mnkr lägre än föregående år. Orsaken är främst högre resultat än budget inom Lokaler (31 mnkr), 
Kollektivtrafik (40 mnkr), Göteborgs Stads Leasing AB (24 mnkr) och Renova (16 mnkr). För Lokaler är orsaken till det högre resultatet främst reavinster inom Higab AB. Resultatet minskas dock av en redovisningsmässig nedskrivning av projekt Skeppsbrogaraget inom Göteborgs Stads Parkerings AB. För Kollektivtrafiken är det ökade intäkter inom buss respektive trafikant­service och lägre elkostnader inom spårvagnsverksamheten som bidrar till det förbättrade resultatet. För Renova är det högre energiintäkter samt ökade intäkter för hantering av jord och förorenade massor som ger ett högre resultat än budget. För Göteborgs Stads Leasing är det främst bedömd kostnad för historiska pensions­åtaganden som utvecklats positivt under året.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat något från 64 276 mnkr till 64 357 mnkr. Soliditeten ökar med 1,5 procentenheter till 30,8 procent. Lånevolymen har minskat med 977 mnkr till 35 045 mnkr.
Energi
Energikoncernens intäkter uppgår till 5 834 mnkr vilket är 66 mnkr högre än budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 636 mnkr vilket är 20 mnkr över budget och något bättre än föregående år.
I jämförelsen med budget minskar fjärrvärmeaffären och i viss mån vindkraft. Ett relativt varmt år ger tapp i effektintäkter samt volymer. Även bränslepriser och produktionsmix ger ett lägre bidrag. Lägre personalkostnader och övriga externa kostnader kompenserar till viss del.Kostnader kopplat till en brand påverkar resultatet med 10 mnkr. Försäljningen av Skövde Biogas AB gav en realisationsförlust om 9 mnkr och realisationsvinster vid försäljningar av koncernen Partille Energi samt Sävsjö Biogas uppgick till 123 mnkr. Nedskrivning av tillgångar för vindkraftsproduktion har gjorts med 58 mnkr.Balansomslutningen har jämfört med 2016 minskat från 13 160 mnkr till 12 217 mnkr. Soliditeten ökar med 4,5 procentenheter till 46,0 procent. Lånevolymen har minskat med 1 098 mnkr till 4 030 mnkr.
Bostäder
Framtidenkoncernens rörelseintäkter uppgår till 5 980 mnkr vilket är 167 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 568 mnkr vilket är 14 mnkr lägre jämfört med budget och drygt 120 mnkr högre än föregående år.
Hyresintäkterna är positiva trots att utfallet av hyresförhandlingen blev lägre än budgeterat. Ökningen beror på tillkommande hyresintäkter för temporära bostäder, tillval med mera. Förvaltningsintäkterna har ökat till följd av bidrag för trygghetsboenden. Driftskostnaderna är 50 mnkr högre än budget, hänförligt till ökade skadekostnader och fastighetsskötsel. Underhållskostnaderna är 17 mnkr lägre än budget. Jämförelsestörande poster avviker netto med +22 mnkr jämfört med budget och består av Egnahemsbolagets avsättning för putsfasader -18 mnkr, nedskrivningar -94 mnkr samt reavinster +129 mnkr samt återförda nedskrivningar på fastigheter +5 mnkr.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 28 617 mnkr till 29 325 mnkr. Soliditeten ökar med 3,8 procentenheter till 33,8 procent. Lånevolymen har ökat med 173 mnkr till 16 016 mnkr.
Lokaler
Higabkoncernens rörelseintäkter uppgår till 1 826 mnkr vilket är 119 mnkr över budget. Resultat efter finansi­ella 
poster uppgår till 142 mnkr vilket är 31 mnkr över budget och 375 mnkr lägre än föregående år.
Det är främst genomförda försäljningar med 
reavinster och nedskrivningar som utgör avvikelsen mot budget samt även lägre underhållskostnader och personalkostnader.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 10 978 mnkr till 11 044 mnkr. Soliditeten ökar med 0,7 procentenheter till 18,5 procent. Lånevolymen har ökat med 204 mnkr till 7 491 mnkr.
Kollektivtrafik
Göteborgs Spårvägar koncernens rörelseintäkter uppgår till 1 398 mnkr vilket är 78 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 48 mnkr, vilket är 40 mnkr över budget och 26 mnkr högre än föregående år.
Samtliga verksamheter visar bättre utfall än budget. Buss och Trafikantservice visar väsentligt bättre utfall, främst beroende på ökade intäkter. För bussverksamheten är orsaken full bonus för kundnöjdheten och ökat resande kopplat till incitament. För Trafikantservice är det faktorer som intäktsökningar för hållplats, resur­s­poolen och NET. Affärsområde Spårvagns resultatförbättring beror på lägre kostnader till följd av gynnsamma elkostnader och lägre bemanning än budgeterat. Även Bantekniks utfall är över budget och beror på högre intäkter för samtliga avtalsområden än beräknat.
Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat 
från 831 mnkr till 862 mnkr. Soliditeten ökar med 
2,3 procentenheter till 58,4 procent. Lånevolymen är oförändrad 0 mnkr.
Näringsliv
Business Region Göteborgs koncernens rörelseintäkter uppgår till 86 mnkr vilket är 4 mnkr lägre jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -49 mnkr, vilket är lika med budget och i nivå med före­gående års resultat.
Intäkterna är något lägre än budget men detta slår även igenom på kostnadssidan. Mindre avvikelser på kostnadssidan beror på lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Även kostnader för konsulter och marknadsföring är något lägre än budget.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 88 mnkr till 104 mnkr. Soliditeten har minskat med 7,1 procentenheter till 62,3 procent. Lånevolymen är oförändrad 0 mnkr.
Turism, kultur och evenemang
Klustrets rörelseintäkter uppgår till 1 715 mnkr vilket är 79 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till -230 mnkr vilket är 21 mnkr lägre jämfört med budget, men drygt 40 mnkr högre än föregående år.
För Göteborg & Co ligger intäkterna i nivå med budget där cirka 63 procent kommit från staden. Stads­teaterns biljett- och restaurangintäkter har ökat mot både budget och tidigare år. Kostnaderna är lägre beroende på tjänstledigheter och för hög budgeterad avsättning till pensioner. För Liseberg har boendeanläggningarna haft ett bra år vilket även gällt Halloweensäsongen. Eftersäsongen på sommaren var svag medan julsäsongen var enligt budget. Got Events basverksamheter har gått över förväntan vilket även gällt för restaurangverksamheten medan FEI EM i Ridsport visar på ett kraftigt underskott.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 
2 124 mnkr till 2 186 mnkr. Soliditeten ökar med 1,6 procentenheter till 52,6 procent. Lånevolymen har minskat med 51 mnkr till 334 mnkr.

Hamn
Göteborgs Hamns rörelseintäkter uppgår till 753 mnkr vilket är 32 mnkr över budget. Resultat efter finansi­ella 
poster uppgår till 214 mnkr vilket är 13 mnkr över budget och i paritet med föregående år.
Det är främst de högre energi- och RoRovolymerna som förklarar ökningen. Tillkommande fartygsanlöp och större bruttovikt påverkar också intäkterna positivt. Volymnedgångens påverkan på intäkter inom containersegmentet har motverkats av att stor del av koncessionsavtalet med kund är baserat på fast pris medan fartyghamnsavgiften påverkas negativt. På kostnadssidan har infrastrukturkostnaderna ökat. Dessa beror främst på återställande av skadade pålar i samband med underhållsmuddring som genomfördes 2014. Bolaget har en tvist gentemot leverantören för denna skada. Räntekostnaderna för pensionsskuld är lägre än budget.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 2 614 mnkr till 2 632 mnkr. Soliditeten ökar med 3 procentenheter till 61,3 procent. Lånevolymen har minskat med 175 mnkr till 175 mnkr.
Interna bolag
Göteborgs Stads Leasing AB:s rörelseintäkter uppgår till 744 mnkr vilket är 30 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 34 mnkr vilket är 24 mnkr över budget och 7 mnkr högre än föregående år. Balansomslutningen har jämfört med 2016 minskat från 3 110 mnkr till 3 018 mnkr. Soliditeten minskat med 0,3 procentenheter till 34,4%. Lånevolymen har minskat med 101 mnkr till 1 375 mnkr.
Försäkrings AB Göta Lejons rörelseintäkter uppgår till 126 mnkr vilket är 2 mnkr över budget.  Resultat efter finansiella poster uppgår till 3,3 mnkr vilket är 2,1 mnkr över budget och 3 mnkr högre än föregående år. Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 312 mnkr till 328 mnkr. Soliditeten minskar med 2,2 procentenheter till 57,5 procent. Lånevolymen är oförändrad 0 mnkr.
Regionala bolag
Renovakoncernens rörelseintäkter uppgår till 1 274 mnkr vilket är 67 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 94 mnkr vilket är 16 mnkr över budget och nästan 40 mnkr högre än föregående år. Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 1 706 mnkr till 1 726 mnkr. Soliditeten ökar med 3,9 procentenheter till 28,8 procent. Lånevolymen har minskat med 74 mnkr till 863 mnkr.
Gryaabs omsättning uppgår till 365 mnkr vilket är 2 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 6 mnkr vilket är 6 mnkr över budget och 7 mnkr lägre än föregående år. Balansomslutningen har jämfört med 2016 minskat från 1 607 mnkr till 1 586 mnkr. Soliditeten ökar med 0,4 procentenheter till 5,3 procent. Lånevolymen har minskat med 7 mnkr till 1 425 mnkr.Göteborgsregionens fritidshamnar AB:s (Grefab) rörelseintäkter uppgår till 59 mnkr vilket är 1 mnkr över budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,3 mnkr vilket är 0,3 mnkr över budget och något högre än föregående år. Balansomslutningen har jämfört med 2016 minskat från 105 mnkr till 100 mnkr. Soliditeten ökar med 0,9 procentenheter till 16,2 procent. 
Låne­volymen är oförändrad 0 mnkr.
Boplats Göteborg AB
Boplats rörelseintäkter uppgår till 26 mnkr vilket är lika med budget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 1,5 mnkr vilket är 1,7 mnkr över budget och något bättre än föregående år.
Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för support, underhåll och vidareutveckling av it-systemet blev lägre än budgeterat, samtidigt kunde man ändå öka avskrivningen av systemet.Balansomslutningen har jämfört med 2016 ökat från 21 mnkr till 23 mnkr. Soliditeten ökar med 1,8 procentenheter till 28,2 procent. Lånevolymen har minskat med 4 mnkr till 0 mnkr.

Belopp i mnkr

Rörelse-
intäkter

Resultat
efter fin
poster

Åretsresultat

Balans- omslutning

Eget kapital

Soliditet

Årets investe-
ringar

Energi

5 834

636

192

12 217

5 619

46

763

Bostäder

5 980

568

195

29 325

9 906

34

2 008

Lokaler

1 826

142

44

11 044

2 038

19

1 112

Näringsliv

86

–49

–8

104

65

62

2

Kollektivtrafik

1 398

48

29

862

504

58

21

Hamn

753

214

14

2 632

1 614

61

462

Turism, Kultur & Evenemang

1 715

–230

30

2 186

1 151

53

196

Interna bolag

902

37

–41

3 358

1 243

37

590

Regionala bolag

1 698

101

72

3 412

524

17

276

Moderbolaget (Stadshus AB)

26

-355

480

17 465

13 222

77

0

Boplats

26

2

0

23

6

28

0

Elimineringar

–1 181

329

139

–18 271

–16 049

0

Summa

18 969

1 443

1 146

64 357

19 843

31

5 430