Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger utanför stadens kommunala uppdrag men som ändå förväntas ge positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnadsförutsättningar för medborgarna och en stärkt image för staden.

Policy och riktlinje för sponsring
För att säkerställa en enhetlig definition och tillämpning av regelverket om sponsring inom staden antog kommunfullmäktige i mars 2013 en policy och riktlinjer för sponsring i Göteborgs Stad. För att få en heltäckande bild av stadens sponsringsverksamhet och förbättrade möjligheter till samordning och kontroll beslutades samtidigt att varje nämnd och styrelse årligen ska upprätta en förteckning över samtliga sponsringsåtaganden som beslutats på nämnd- eller styrelsenivå.

Vad är sponsring
Enligt Göteborgs Stads policy definieras sponsring som ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter där den ena (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet.

Bolag
Bolagen står för den stora merparten av sponsrings­åtagande som uppgår till cirka 28 mnkr för år 2017, varav Lisebergs sponsringsåtagande är störst och uppgår till 11 mnkr.

Nämnder
Göteborgs Stads stadsdelsnämnder har inga sponsrings­åtaganden. Av facknämnderna har park- och naturnämnden sponsringsåtaganden.

Sammanfattning
Stadens sponsringsåtaganden är i stort sett oförändrade jämfört med 2016 och rör sig till stor del om ändamål som är kopplade till ungdomar, idrott, kultur, större publika evenemang och en hållbar stad. Medvetenheten om den existerande policyn är hög. Totalt uppgår de rapporterade sponsringsåtagandena för staden år 2017 till 28 mnkr, jämfört med 26 mnkr år 2016. För mer information se respektive nämnd eller styrelses årsrapport.