Bebyggelse och bostad

Göteborg fortsätter att växa snabbt. Under 2017 fylldes staden av såväl byggkranar och grävmaskiner som av nya medborgare från när och fjärran. För att skapa bostäder för alla växlade allmännyttan upp sitt byggande och på stadens mark testas flera nya modeller för att främja ett socialt blandat boende. Trots bostadsbyggandet rådde det fortsatt bostadsbrist och växande grupper står utanför bostadsmarknaden. Att bygga bostäder i den mängd och takt som planerats var en stor utmaning för alla aktörer.

Viktigt förbättringsarbete för grupper som står långt från bostadsmarknaden
Personer inom grupper som står långt från bostadsmarknaden gavs möjlighet till eget boende genom 1 000 nya lägenheter för målgrupperna. Likaså ordnade kommunen boenden för över 1 000 nyanlända personer som anvisats till kommunen.
Det fanns ett stort behov av bostäder för hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl har svårigheter att 
få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Dessutom tillkom ett behov av bostäder för de nyanlända som anvisats av Migrationsverket till kommunen utifrån bosättningslagen. Staden har varit mycket aktiv i att underlätta bostadssituationen för särskilda grupper och arbetet skedde enligt kommunfullmäktiges strategi mot hemlöshet. Allmännyttan bidrog med 90 procent och privata fastighetsägare med 10 procent av de 1 000 lägenheter som anvisats. För att möta behoven har staden bland annat använt villkorade markanvisningar och markreservationer i större utsträckning för att säkerställa tillgång till lägenheter. Kraven kan bland annat gälla fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter, lägenheter till låg hyra, boende med särskild service eller lägenheter till särskilda grupper ur det befintliga beståndet.Även i år klarade staden att ordna boende för de nyanlända som anvisats till kommunen. Förutom boende i lägenheter som den enskilde hyr av kommunen i andra hand, fick 450 personer plats i olika mellanboenden, i avvaktan på en mer varaktig boendelösning. Totalt säkrade kommunen ett ordnat mottagande för 1 039 nyanlända under år 2017. Framöver vill staden också 
utveckla mer av stöd i boendet till nyanlända till exempel i det egna bostadssökandet.
Fortsatt högt bostadsbyggande
Staden är mitt i en successiv ökning av bostadsbyggandet från i genomsnitt cirka 2 200 färdiga bostäder per år till beräknade cirka 4 500 färdiga bostäder per år vid 2020. Beräkningarna har grundats på mängden bostäder i stadens planerings- och exploateringsportföljer. Vid årsskiftet innehöll portföljerna totalt cirka 60 000 bostäder i olika skeden av planering och genomförande. Att bygga bostäder i den mängd och takt som planerats har visat sig vara en stor utmaning för alla aktörer i bygg- och bostadsbranschen. Göteborgs Stad har därför fortsatt arbeta med effektivisering av stadens processer och ökad samverkan med marknadens aktörer. Under 2017 har det resulterat i att byggande av 3 779 bostäder påbörjats, 979 fler än förra året.

BoStad2021
BoStad2021 är en satsning för att få fram nya bostäder på kort tid och ett projekt för att pröva nya former av samverkan tillsammans med byggbolagen. Målet är att utöver ordinarie produktion skapa 7 000 inflyttningsklara bostäder senast under år 2021. De cirka 30 projekten har under 2017 i huvudsak slutfört detaljplaneskedet och i tre projekt har utbyggnad påbörjats. BoStad 2021 innehåller nu cirka 7 800 bostäder, vilket är en minskning med 800 sedan december 2016. Bedömningen är att projektet kommer att ha antagna planer med ett tillräckligt innehåll klara i tid för att målet med 7 000 bostäder färdigställda under 2021 ska kunna nås.

Bostadsbrist trots högt byggande
Trots det stora byggandet har bostadsbristen i Göteborg bestått. Befolkningsutvecklingen i landet och Göteborgs attraktivitet som bostadsort har inneburit att bostads-byggandet inte hållit jämna steg med behovet och mycket tyder på att det blivit ytterligare svårare att hitta en bostad. Boplats Göteborg har till exempel sett en ökning av antalet köande samtidigt som antalet förmedlade lägenheter sjunkit. Den genomsnittliga kötiden för de som fick kontrakt under 2017 var 1 697 dagar på Boplats.

Mer plats för näringslivet
Mark för näringslivet är en strategiskt viktig resurs och staden arbetade för att ha en bredd av erbjudanden för olika verksamheters behov. Antalet markförfrågningar från näringslivet var förhållandevis stabilt, men för att möta behovet på sikt har planering för ytterligare mark för näringslivets behov lagts in i startplan 2018. Staden såg ett starkt ökat intresse för samlade utvecklings-områden för etablering av kunskapsintensiva företag till exempel Lindholmen och Sahlgrenska Science Park.

Robust stad i förändrat klimat
En fortsatt viktig fråga för staden har varit hantering av ökade mängder regn och havshöjning kopplat till klimat-förändringar. Gröna och blå stråk kan skapa positiva värden i stadsmiljön på ett hållbart och robust sätt och därför försöker staden tänka nytt. Stadens förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande översvämningsrisker har varit ute på samråd inför kommande beslut. För större delen av staden föreslås åtgärder och planeringsnivåer för framtida havsnivå-höjningar som bygger på IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) högsta scenario, men ännu finns inget förslag 
på nivåer för kusten och skärgården.

Prisvinnande arkitektur
Även i år har Göteborg fått pris för sin arkitektur. Det nya kulturhuset i Bergsjön, Kulturkorgen, vann förstapriset i kategorin Future projects, cultural på World 
architecture festival i Berlin. Kollektivtrafikknutpunkten Stenpiren vann Siennapriset. Juryns motivering var att ”I arbetet att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet fått 
sin tydliga karaktär. En komplex situation har fått ett 
självklart och enkelt svar och är genomförd ner i 
minsta detalj.”
Ett antal projekt var också nominerade till priser. Ett sådant var Nya Landamäreskolan i Biskopsgården. ”Skolan har en särpräglad form och slingrar sig genom terrängen. God gestaltning skapar med enkla medel en byggnad i samklang med pedagogik och som utmanar traditionella skolmiljöer.” Stadsdelsparken Flatås park fick också en nominering. ”Här har man utgått från 
existerande trädrader som tillsammans med långa parksoffor, spaljéer och pergola, skapar stomme, rum och rytm.” Gestaltningen präglas av tankar om sam-användning och multifunktion och blev direkt en 
populär och välanvänd mötesplats i området.
Utmaningar
Bostadsmarknaden 2018 förväntas i stort sett fungera som idag. Växande grupper som har svårt att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden blir därför fortsatt ett viktigt kommunalt ansvar.
Bristen på arbetskraft för att genomföra önskad stadsutveckling är ett gemensamt problem för staden och andra byggbolag. Det kommer även 2018 att vara en kritisk faktor som kan begränsa genomförandet av önskad stadsutveckling.Stadens utveckling är beroende av en samsyn mellan stat och kommun kring övergripande planeringsförutsättningar. Det är en utmaning för staden att staten saknar ett sammanvägt förhållningsätt till vägar och järnvägar, klimatanpassning och människors hälsa i den framväxande täta staden.

Framtidsfrågor

• Lösa bostadsbristen
• Skapa boende för grupper som står långt från bostadsmarknaden
• Planera samordnat för realistisk utbyggnadstakt
• Anpassa staden till effekterna av klimat­förändringar