Sammanställd redovisning

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning. I detta block analyseras den sammanställda redovisningens finansiella ställning och utveckling ur ett antal perspektiv.

Finansiell analys av sammanställd redovisning

Interna mellanhavanden

Bolag – ekonomiskt utfall

Stiftelser

Sponsring

Finansiell uppföljning och riskhantering