Personer med funktionsnedsättning

Alla göteborgare ska kunna vara självständiga och delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. Med service, stöd och omsorg kan Göteborgs Stad göra skillnad när det behövs. Kunskaps- och evidensbaserat arbete ger förbättrad kvalitet. Årets arbete har präglats av frågor som rör kompetens, inflytande och delaktighet. Rekryteringssvårigheter och bristen på bostäder har varit utmaningar under året.

Viktigt förändringsarbete för förbättrade 
levnadsvillkor
Fler personer har fått en ökad delaktighet och möjlighet
 att påverka sin livssituation, genom att utvecklade arbetssätt och olika metoder har använts inom verksamheten. Exempelvis har fler personer fått stöd att finna och behålla ett arbete genom IPS (Individual Placement Support), möjlighet till ökad självständighet och integritet genom ESL (Ett Självständigt Liv) och redskap för att minimera risken att utsättas för våld genom VIP (Viktig Intressant Person).

Individuellt stöd och service
Socialtjänstens funktionshinderområde omfattar myndighetsutövning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Inom området finns ett stort antal verksamheter för personer med funktionsnedsättning, såsom bostäder med stöd och service, daglig verksamhet, sysselsättning, korttidsvistelse och personlig assistans. Under 2017 fick 4 107 personer per månad stöd enligt LSS och 4 348 personer per månad enligt SoL. En person kan vara beviljad insatser utifrån båda lagstiftningarna.

Inflytande och delaktighet
Arbetet fortsätter för att alla personer som får stöd inom funktionshinderområdet ska kunna ha inflytande över stödet och vara delaktiga i beslut som rör dem. Individuella genomförandeplaner är det grundläggande verktyg som ger den enskilde inflytande och delaktighet i utförandet av insatsen. Enkäter, brukarrevisioner, dialoger och liknande är kompletterande metoder för att ta del av brukarnas synpunkter. Resultaten har använts för att förbättra och utveckla stöd och insatser.

Kompetens och stabil bemanning
Stabil bemanning med rätt kompetens och låg personalomsättning är förutsättningar för att kunna erbjuda hög kvalitet i verksamheten och trygghet för brukare. Det är brist på utbildad personal och alltför få utexamineras. Kompetenshöjande insatser har genomförts för anställda som saknar grundutbildning samt inom flera specifika kunskapsområden som exempelvis anpassat pedagogiskt arbetssätt för personer med exempelvis autism.

LOV i daglig verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att införa valfrihet inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att brukaren själv får välja sin dagliga verksamhet.  Enligt tidplanen kan valfriheten införas från och med januari 2019. Omställningsarbete har påbörjats i stadsdelarna.

Bostadssituationen
Under 2017 färdigställdes 57 nya lägenheter i bostäder 
med särskild service (BmSS). Detta är i nivå med föregående år men behovet av lägenheter minskar inte då fler personer behöver bostad och bristen på tomter och lämpliga objekt gör att utbyggnadstakten är lägre än önskvärt. I planen för bostäder för personer med funktionsnedsättning 2018–2021 bedöms att ytterligare cirka 320 nya lägenheter behövs för att uppnå balans mellan behov och utbud 2021. Bedömningen är att den planerade utbyggnaden kommer att täcka behoven. En utmaning är dock att den till största delen sker under planperiodens senare del och flertalet av personerna behöver bostad redan under 2018 eller 2019.
I Göteborg råder brist på bostäder för alla. Detta medför en risk för att personer med funktionsnedsättning, som skulle klara ett ordinärt boende, istället ansöker om BmSS. Under året har 54 personer fått lägenhet genom att de kommunala bostadsbolagen erbjuder lägenheter till personer med funktionsnedsättning (enligt överenskommelsen F100), samma antal som 2016. Boendestödet har fortsatt att utvecklas i samtliga stadsdelar för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bo självständigt i en 
egen lägenhet.Bristen på BmSS har lett till att ett stort antal korttidsplatser och andra tillfälliga boendelösningar använts. Beslut om bostad med särskild service kan inte alltid verkställas inom rimlig tid, vilket leder till risk för särskilda avgifter. Under kvartal fyra hade 105 personer beslut som inte var verkställda inom tre månader, en minskning jämfört med samma period 2016. Av dessa hade 26 tackat nej till erbjudande och 20 tackat ja men ännu inte flyttat in. Under 2017 har 5 stadsdelar dömts att betala drygt 4 miljoner kronor i särskilda avgifter inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderverksamhet. Majoriteten av kostnaden avser beslut om BmSS.
Funktionshinderområdets kvalitetsrapport
För andra året har sektorns kvalitetsarbete beskrivits i en gemensam rapport. Stadens socialtjänstprocess lyfts fram som en viktig förutsättning för sektorns arbete. Behovet av en utvecklad avvikelse- och synpunktshantering som det var fokus på redan i förra årets rapport har resulterat i ett förbättringsarbete. Årets kvalitetsrapport visar att den interna och externa samverkan och samordningen behöver utvecklas och att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt av den höga personalomsättningen. Kunskaper om och användandet av digital teknik behöver öka för att förbättra stödet till brukaren och för att öka yrkets attraktionskraft. Kvalitetsrapporten är ett viktigt instrument för det fortsatta förbättringsarbetet.

Framtidsfrågor

• Skapa god tillgång till bostäder
• Införa välfärdsteknik för delaktighet, inflytande och ökade möjligheter till själv­ständighet för brukare
• Skapa en stabil personalsituation