Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Avskrivning immateriella tillgångar

-6

-4

-107

-77

Avskrivning byggnader och anläggningar

-913

-1 010

-2 002

-2 430

Avskrivning maskiner och inventarier

-325

-386

-1 913

-1 707

Nedskrivningar

0

0

-47

-220

Summa avskrivningar och nedskrivningar

-1 244

-1 400

-4 069

-4 434


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av tillämpning av RKR 18.1, se not 19 A.

Till Noter