Not 19 Effekter på jämförelseår 2016 till följd av tillämpning RKR 18.1 för investeringsinkomster (A), samt rättelse/justeringar avseende försäljning (B), avsättningar (C, D) och ansvarsförbindelser (E,F)

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

2016

+/–

 2016

2016

+/–

 2016

RESULTATRÄKNING, utdrag

 

 

 

  

 

 

  

A. Verksamhetens intäkter, Övriga intäkter (upplösning)

1

  10 328

17

  10 345

  26 088

17

  26 105

A. Verksamhetens kostnader,
Avskrivning byggnader och anläggningar

4

-1 227

-17

-1 244

-4 052

-17

-4 069

Årets resultat, Anslutningsavgift och Leasing

 

938

0

938

2 323

0

2 323

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLGÅNGAR, utdrag

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, utdrag

 

 

 

  

 

 

  

A. Materiella anläggningstillgångar,
Ack. anskaffningsvärde

5

1 283

1 283

A. Materiella anläggningstillgångar,
Ack. avskrivningar

5

-40

-40

B. Materiella anläggningstillgångar,
Ack. anskaffningsvärde

5

17

Materiella anläggningstillgångar

 

23 138

 1 243

24 381

79 075

 1 260

80 335

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, utdrag

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, utdrag

 

 

 

  

 

 

  

B. Justeringspost, Försäljning

11

21

17

38

Eget kapital

 

28 387

17

28 404

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR, utdrag

 

 

 

   

 

 

  

C. Övriga avsättningar,
Avsatt för åtgärder inom byggsektorn

13

42

42

D. Övriga avsättningar, Övrigt

13

96

Övriga avsättningar

 

870

42

912

1 419

138

1 557

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder, utdrag

 

 

 

  

 

 

  

A. Långfristiga skulder, Investeringsbidrag

14

736

736

A. Långfristiga skulder, Gatukostnadsersättning

14

507

507

Långfristiga skulder

 

28 524

1 243

29 767

29 609

1 243

30 852

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder, utdrag

 

 

 

  

 

 

  

C. Kortfristiga skulder, Övriga kortfristiga skulder

15

-42

-42

D. Kortfristiga skulder, Övriga kortfristiga skulder

15

-96

Kortfristiga skulder

 

14 800

-42

14 758

20 722

-138

20 584

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser och
ansvarsförbindelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar, utdrag, Avsättning

 

 

 

  

 

 

  

E. Pensionsförpliktelse och löneskatt

17

11 272

-50

11 222

F. Inom linjen, leasing

1 305

-1 083

222

Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser och
ansvarsförbindelser som inte tagits upp bland
skulder eller avsättningar

 

16 927

-1 083

15 844

13 868

-50

13 818


Till Noter