Not 11 Eget kapital

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Ingående eget kapital

19 234

20 172

26 043

28 404

Övriga justeringar

38

4

Årets resultat

938

2 128

2 323

2 369

Utgående eget kapital

20 172

22 300

28 404

30 777

 

 

 

 

 

Specifikation: Uppdelning av eget kapital

 

 

 

 

Resultatutjämningsreserv

869

1 869

Övrigt eget kapital

19 303

20 431

Utgående eget kapital

20 172

22 300


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av rättningar/justeringar, se not 19 B.


Till Noter