Not 14 Långfristiga skulder

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Skulder till banker och kreditinstitut

26 734

31 790

27 984

34 080

Förutbetalda intäkter

2 593

3 216

2 680

3 305

Skulder till koncernföretag

64

436

Övriga långfristiga skulder

376

188

101

Summa långfristiga skulder

29 767

35 442

30 852

37 486

 

 

 

 

 

Specifikation: Förutbetalda intäkter, reglerade över flera år

 

 

 

 

Anslutningsavgifter

204

282

291

390

Investeringsbidrag

1 492

1 833

1 492

1 834

Gatukostnadsersättningar

897

1 101

897

1 081

Summa förutbetalda intäkter

2 593

3 216

2 680

3 305


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av tillämpning av RKR 18.1, se not 19 A.

Till Noter