Not 13 Övriga avsättningar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

A. Avsatt för återställande av deponi

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

26

22

81

76

Periodens avsättningar

7

12

Ianspråktagna avsättningar

-4

-1

-12

-18

Outnyttjade belopp som återförts

-1

Omklassificering

Utgående avsättningar

22

21

76

69

 

 

 

 

 

B. Avsatt för infrastrukturåtgärder

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

821

794

821

794

Periodens avsättningar

10

25

10

25

Ianspråktagna avsättningar

-25

-13

-25

-13

Outnyttjade belopp som återförts

-12

-12

Omklassificering

Utgående avsättning

794

806

794

806

 

 

 

 

 

C. Avsatt för åtgärder inom byggsektorn

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

40

42

277

455

Periodens avsättningar

18

55

290

125

Ianspråktagna avsättningar

-14

-14

-97

-112

Outnyttjade belopp som återförts

-2

-14

-15

-14

Omklassificering

0

0

Utgående avsättning

42

69

455

454

 

 

 

 

 

D. Avsatt för miljöåtgärder

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

61

64

Periodens avsättningar

19

8

21

Ianspråktagna avsättningar

-5

-9

Outnyttjade belopp som återförts

Omklassificering

Utgående avsättning

19

64

76

 

 

 

 

 

E. Avsatt för utvecklingsfond

 

  

 

 

Redovisat värde vid årets början

150

45

150

45

Periodens avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

-105

-18

-105

-18

Outnyttjade belopp som återförts

Omklassificering

Utgående avsättning

45

27

45

27

 

 

 

 

 

F. Övriga avsättningar

 

 

 

 

Redovisat värde vid årets början

60

9

223

123

Periodens avsättningar

16

8

Ianspråktagna avsättningar

-50

-115

-8

Outnyttjade belopp som återförts

-1

-1

0

Omklassificering

0

Utgående avsättningar

9

9

123

123

 

 

 

 

 

Summa ingående balans

1 097

912

1 613

1 557

Summa periodens avsättningar

28

99

331

191

Summa ianspråktaget

-198

-46

-359

-178

Summa outnyttjade belopp som återförts

-15

-14

-28

-15

Omklassificering

0

0

Summa utgående balans

912

951

1 557

1 555


Jämförelsetal för 2016 har justerats som en effekt av rättningar/justeringar, se not 19 C och 19 D.

Kommunen
A. Deponi
Avsättningen avser återställande av stadens 17 nedlagda deponier vars miljöskyddsåtgärder kretslopp och vattennämnden ansvarar för. Brudaremossens deponi är störst av deponierna och står för den största andelen av återställningskostnaderna. Det råder alltjämt en osäkerhet kring avsättningens storlek då återställningsbehovet förändras över tid. Det kan avse förändringar i miljön, men också olika tekniska lösningar. Under 2015 har en utredning avseende Brudaremossens lakvatten genomförts och den pekar på att permanenta åtgärder för att rena lakvattnet kommer att behöva genomföras. Löpande förbättringsåtgärder pågår på samtliga deponier.

B. Infrastruktur
Kommunen har under 2010 slutit avtal kring medfinansiering av infrastrukturåtgärder inom ramen för Västsvenska paketet. 400 mnkr avser marknyttor inom ramen för Västsvenska paketet. Dessa har tagits upp i kommunens resultat- och balansräkningar under 2011. Under 2014 har kommunen slutit avtal om medfinansiering för utbyggnad av E20 och nedsänkning av E45. Avtalet avseende utbyggnad av E20 är ett underavtal mellan Göteborgsregionens Kommunalförbund och Göteborgs Stad. I huvudavtalet representeras Göteborgs Stad av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Beloppen är indexuppräknade med 25 mnkr 
(10 mnkr).

C. Åtgärder inom byggsektorn
Avsättningen avser framtida åtaganden som kommunen har gentemot exploatören vid försäljningstillfället så som ledningsflyttar och utredningar.

D. Miljöåtgärder
Avsättningen avser framtida åtaganden som kommunen har gentemot exploatören vid försäljningstillfället så som marksanering

E. Utvecklingsfond
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-06 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mnkr för framtida satsningar inom framför allt den sociala dimensionen. Fondens medel ska inte ersätta nämndernas ordinarie ansvar utan främst användas för att hantera gemensamma problem som nämnderna rimligen inte kan klara inom ordinarie budget. Upplösning av fonden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas som jämförelsestörande poster i respektive års resultat-räkning. Fonden har i balansräkningen redovisats som avsättning. Den uppfyller inte de kriterier som rekommendation, RKR 10.2 om avsättningar ställer som krav på en avsättning.

F. Övriga avsättningar
Övriga avsättningar avser förväntade skadestånd.

Sammanställd redovisning:
A. Deponi

Avsättningen för återställande av deponi avser, förutom kommunens avsättning (UB 21 mnkr), återställande av mudderdeponi Torsviken (UB 20 mnkr) som beräknas genomföras under 2016–2019 samt återställande av deponier inom Renovakoncernen (UB totalt 28 mnkr, varav Tagene utgör 21 mnkr).

B. Infrastruktur
Se kommunen.

C. Åtgärder inom byggsektorn
Avsättningen för åtgärder inom byggsektorn avser, förutom kommunens nya avsättning (UB 69 mnkr), framtida åtaganden i byggprojekt inom Älvstranden Utveckling AB; främst Kvillebäcken (UB 29 mnkr), Stora Torp (UB 34 mnkr), Västra Eriksberg (UB 45 mnkr), Lindholmshamnen (UB 135 mnkr), Skeppsbron (UB 13 mnkr). Posten innehåller även avsättning för garantiåtagande avseende enstegstätade putsfasader inom Förvaltnings AB Framtiden (UB 105 mnkr), samt garantiåtaganden inom Higab AB (UB 16 mnkr).

D. Miljöåtgärder
Avsatt för miljöåtgärder avser, förutom kommunens nya avsättning (UB 19 mnkr), främst avsättning inom Göteborg Energikoncernen kopplat till konstaterade framtida miljöåtgärder, exempelvis återställande av mark (UB 25 mnkr). Resterande del avser främst Liseberg AB som redovisar en avsättning avseende förorenad mark i ett dotterbolag (UB 20 mnkr).

E. Utvecklingsfond
Se kommunen.

F. Övriga avsättningar
Övriga avsättningar består, förutom kommunens avsättning (UB 9 mnkr), till större delen av kostnader för oreglerade skador inom Försäkrings AB Göta Lejon (UB 110 mnkr). Resterande avsättningar avser bland annat avgångsvederlag hos Räddningstjänsten (UB 1,2 mnkr) samt omstruktureringskostnader hos Göteborgs Spårvägar AB (UB 1,1 mnkr).

Till Noter