Not 12 Avsättningar för pensioner

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Förmånsbestämd ålderspension

2 036

2 207

3 319

3 472

Avtalspension, visstidspension m m

25

22

26

22

Summa pensioner

2 061

2 229

3 345

3 494

 

 

 

 

 

Löneskatt

500

541

598

643

Summa pensioner och löneskatt

2 561

2 770

3 943

4 137

 

 

 

 

 

Specifikation: Avsättningens förändring över året

       

Ingående avsättning

2 410

2 561

3 793

3 943

Nya förpliktelser under året

202

252

269

303

-varav nyintjänad pension

177

196

204

223

-varav ränte- och basbeloppsuppräkning

22

54

68

87

-varav ändring av försäkringstekniska grunder

0

0

0

0

-varav pension till efterlevande

5

7

5

7

-varav övrigt

-2

-5

-8

-14

Årets utbetalningar

-81

-84

-151

-153

Årets förändring särskild löneskatt

30

41

32

44

Summa pensioner och löneskatt

2 561

2 770

3 943

4 137


Kommunens pensionsredovisning sker enligt den Kommunala redovisningslagens blandmodell vilken innebär att pensionsförpliktelser som intjänats från och med 1998 redovisas i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen (se not 17). Utöver dessa pensionsförpliktelser redovisas avgiftsbestämd pension under kortfristiga skulder (se not 15).
Kommunens totala pensionsåtagande inkl löneskatt uppgick 2017 till 14 474 mnkr varav 10 857 mnkr avser åtaganden som är äldre än 1998, så kallade pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. För år 2017 uppgick pensionskostnaderna inklusive löneskatt till 1 729 mnkr. Jämfört med 2016 ökade dessa med 128 mnkr. I kostnaderna ingick bland annat utbetalning av pension från pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen med 440 mnkr, avgiftsbestämt pensions­sparande med 690 mnkr samt avsättning till förmånsbestämd ålderspension (FÅP) med 238 mnkr. Till detta kommer löneskatt med 343 mnkr.Koncernen Göteborgs Stads totala pensions­åtaganden uppgick 2017 till 15 966 mnkr, en ökning med 3 mnkr jämfört med föregående år. Aktualiseringsgrad 100 %.

Till Noter