Not 16 Borgensförbindelser

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Borgensförbindelse för lån och pensionsåtaganden

       

Göteborgs Hamn AB

498

467

Göteborgs Energi AB

236

235

Higab AB

1 197

1 197

Göteborgs Stadshus AB

1 526

1 776

Övriga bolag

333

306

Summa borgensförbindelser egna bolag

3 790

3 981

 

 

 

 

 

Övriga borgensförbindelser

 

 

 

 

Småhus - statliga bostadslån

2

1

2

1

Stiftelser

502

501

502

501

Föreningar

176

163

176

163

Övrigt

57

57

57

57

Summa borgensförbindelser externt

737

722

737

722

 

 

 

 

 

Summa borgensförbindelser

4 527

4 703

737

722

 

 

 

 

 

Övriga ansvarsförbindelser

232

166

 

 

 

 

 

Ställda säkerheter

1 349

580


Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa verksamheter så som föreningar och stiftelser.
Göteborgs Stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Kommuninvest totala förpliktelse uppgick 2017-12-31 till 342 mdkr och totala tillgångar till 349 mdkr. Göteborgs del i borgenansvaret är 1,79 procent, 6,1 mdkr.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Kommunens borgen för pensionsåtaganden hos vissa kommunala bolag, kommunalförbund och stiftelser uppgick vid årsskiftet till 771 mnkr. Göteborgs kommun har 2017 infriat borgensåtagande om 6,7 mnkr.
Till Noter