Not 18 Leasingkostnader

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Operationella leasingavtal

   
   

Årets betalda leasingavgifter

297

312

182

217

 

 

 

 

 

Avtalade framtida leasingavgifter

 

 

 

 

Med förfall inom 1 år

98

104

55

52

Med förfall mellan 1-5 år

123

149

135

127

Med förfall senare än 5 år

1

1

88

82

 

 

 

 

 

Finansiella leasingavtal

   
   

Årets betalda leasingavgifter

297

352

 

  

  

  

  

Avtalade framtida leasingavgifter

   
   

Med förfall inom 1 år

323

345

Med förfall mellan 1-5 år

604

588

Med förfall senare än 5 år

156

146


Jämförelsetalet för 2016 är justerat för fel i den betalda operationella leasingavgiften från 155 mnkr till 297 mnkr.

Kommunens avgifter för finansiell leasing avser de faktiska betalningar som görs för de avtal som är klassificerade som finansiell leasing. Dessa avgifter elimineras sedan på kommuncentral nivå för att uppfylla RKR:s rekommendation 13.2. Se vidare under avsnittet om redovisningsprinciper.

Finansiell leasing elimineras i sammanställda redovisningen eftersom leasegivaren, Göteborgs Stads Leasing AB, är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.

Till Noter