Not 9 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

    

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Förråd och lager

24

28

419

370

Exploateringsfastigheter

540

563

735

642

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter

564

591

1 154

1 012

 

 

 

 

 

Specifikation: Exploateringsfastigheter

       

Ingående värde

486

540

707

735

Årets utgifter

266

248

301

657

Uttag bokfört värde

-206

-263

-268

-782

Omklassificering/omvärdering

-6

38

-5

32

Summa exploateringsfastigheter

540

563

735

642


Till Noter