Not 10 Kortfristiga fordringar

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Kundfordringar, koncernföretag

143

78

-

-

Kundfordringar

472

491

1 550

1 453

Fordringar moms

266

262

308

275

Fordringar hos staten

855

326

1 061

544

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

998

1 954

1 487

1 584

Övriga kortfristiga fordringar, koncernföretag

12 028

10 284

Övriga kortfristiga fordringar

828

737

1 176

978

Summa kortfristiga fordringar

15 590

14 132

5 582

4 834


Till Noter