Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

    

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

2016

2017

2016

2017

Aktier och andelar

9 800

9 800

392

414

Uppskjuten skattefordran

0

0

Övriga långfristiga fordringar

16 971

23 657

62

3 097

Summa finansiella anläggningstillgångar

26 771

33 457

454

3 511

 

 

 

 

 

Specifikation: Aktier och andelar

 

 

 

 

Göteborgs Stadshus AB

9 451

9 451

Intressebolag

1

1

31

58

Kommuninvest

336

336

336

336

Övriga bolag, bostadsrätter och grundfondskapital stiftelser

12

12

25

20

Summa aktier och andelar

9 800

9 800

392

414


Till Noter