Not 19 Effekter på jämförelseår 2017 till följd av rättelser avseende finansiell leasing (A) och försäljningar (B)

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

2017

+/–

 2017

2017

+/–

 2017

TILLGÅNGAR, utdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, utdrag

 

 

 

 

 

 

 

A. Materiella anläggningstillgångar,
Ack. anskaffningsvärde

5

-

443

-

-

-

-

A. Materiella anläggningstillgångar,
Ack. avskrivningar

5

-

-

-

-

-34

-

B. Materiella anläggningstillgångar,
Ack. anskaffningsvärde

5

-

-

-

-

-2

-

Materiella anläggningstillgångar

 

26 990

443

27 433

84 420

-36

84 384

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER, utdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, utdrag

 

 

 

 

 

 

 

B. Justeringspost, Försäljning

11

-

-

-

4

-36

-32

Eget kapital

 

-

-

-

30 777

-36

30 741

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder, utdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Skulder till banker och kreditinstitut,
Långfristig leasingskuld

14

-

443

-

-

-

-

Långfristiga skulder

 

35 442

443

35 885

-

-

-


Till Noter