Stadsdelsnämnder, förskolenämnden, grundskolenämnden – ekonomiskt utfall

Göteborg är sedan 2011 indelat i tio stadsdelsnämnder. Nämnderna har ansvar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsatta samt lokal kultur- och fritidsverksamhet. Till och med juni 2018 hade stadsdelsnämnderna även ansvar för förskola, grund- och särskola samt fritidshemsverksamhet. Ansvaret för dessa verksamheter överfördes från och med 1 juli till två nya nämnder, förskolenämnden och grundskolenämnden.

Ekonomiskt utfall
Stadsdelsnämnderna har 2018 haft en stor utmaning att anpassa lednings-, stöd- och utvecklingsresurser till en mindre verksamhet när förskola och skola fördes över till nya nämnder. Utöver det hade nämnderna under 2017 använt resurstillskott riktade till skolan för att finansiera ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Dessa resurser fördes över till grundskolenämnden från och med andra halvåret. Trots det gjorde stadsdelsnämnderna 2018 i det närmaste ett nollresultat. Det negativa resultatet på 20 mnkr motsvarar mindre än 0,1 procent av nämndernas omsättning.
Även om den ekonomiska situationen är stabil totalt sett för stadsdelsnämnderna var variationen relativt stor mellan nämnderna. Resultatet varierade från närmare 50 mnkr för Östra Göteborg till nästan minus 40 mnkr för Västra Göteborg. 
Särskilt bekymmersam är situationen för Örgryte-
Härlanda som gjorde ett resultat på minus 34 mnkr, vilket tillsammans med tidigare års negativa resultat innebar ett negativt eget kapital på 18 mnkr. Resultatet för förskolenämnden och grundskolenämnden blev 39 mnkr respektive 88 mnkr. Det förklaras bland annat av att nämnderna ännu inte bemannat upp lednings-, stöd- och utvecklingsresurser fullt ut.Dämpad kostnadsutveckling, särskilt inom individ- och familjeomsorgen
Nettokostnadsökningen totalt sett dämpades ytterligare under 2018 och var den lägsta sedan 2010. Framför allt var ökningen inom individ- och familjeomsorgen låg efter flera år av hög kostnadsutveckling. Nettokostnaderna för barn- och ungdomsvård var oförändrade jämfört med 2017, medan de för vuxenvården ökade med 5 procent. Det kan jämföras med en nettokostnadsökning på 6 respektive 12 procent 2017.
Den låga kostnadsökningen inom individ- och familjeomsorgen var en förutsättning för att klara övriga verksamheter inom de ekonomiska ramarna med bibehållen service- och kvalitetsnivå.
Årets resultat

Nettokostnadsförändring