Personer med funktionsnedsättning

Rätt och stabil bemanning är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara självständiga utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet har under året haft fokus på ökade möjligheter för den enskilde brukaren till valfrihet och egenmakt samt medarbetares kompetensutveckling.

Foto: Frida Winter.

Viktigt förbättringsarbete 
för goda levnadsvillkor
Fler personer än tidigare har fått möjlighet att flytta från bostad med särskild service till ett mer självständigt boende i egen lägenhet. Brukarens egenmakt stärks genom ökat användande av olika metoder för delaktighet samt utbildning av medarbetare. Fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning har kartlagts och partnerskap med civilsamhället har bidragit till att öka möjligheterna till stimulerande fritidsverksamhet.


Individuellt stöd och service
Funktionshinderområdet inom socialtjänsten omfattar myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) samt verksamheter till stöd för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet, bostad med särskild service och boendestöd är exempel på sådana verksamheter. Under 2018 har cirka 4 200 personer per månad fått insatser enligt LSS och cirka 4 400 personer per månad enligt SoL. Totalt har 7 200 personer varje månad fått en eller flera insatser. Förändrad rättspraxis för personlig assistans har medfört att personer med omfattande behov av stöd och service istället får andra insatser enligt SoL och/eller LSS från staden.


Delaktighet och egenmakt
Den enskildes inflytande och självbestämmande är i fokus. För att öka självständighet, delaktighet och egenmakt pågår utveckling av arbetssätt, metoder och digital kompetens hos medarbetare. Genom att verksamheter använder dialog och brukarrevisioner får den enskilde möjlighet att påverka insatser och stöd. För att öka delaktigheten för barn och unga med funktionsnedsättning har några stadsdelar börjat införa Västermodellen (se avsnittet Individ och familj).

Under året har staden genomfört en brukarenkät rörande utförarverksamheter inom funktionshin-
derområdet. De sammanvägda resultaten från 4 800 besvarade enkäter inom området, utom daglig verksamhet, visar att brukarna är särskilt nöjda med personalens bemötande och trygghet i verksamheten. Möjligheten att påverka stödet är ett prioriterat förbättringsområde. För första gången har personer som deltar i daglig verksamhet fått möjlighet att besvara den nationella brukarenkäten som gör det möjligt att göra jämförelser med liknande verksamhet i andra kommuner. Enkäten kunde besvaras digitalt med stöd av bilder, text och tal. Fler hade möjlighet att själva besvara enkäten och 83 procent svarade att de alltid trivs på sin dagliga verksamhet. Brukarrevision är ytterligare ett verktyg för kvalitetsutveckling som enskilda verksamheter använder för att få direkt återkoppling från brukarna på upplevelsen av kvalitet.
Kompetens och stabil bemanning
För att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor och få stöd av hög kvalitet krävs stabil bemanning med efterfrågad kompetens. Den hårdnande konkurrensen på arbetsmarknaden och bristen på sökande med gymnasial- och eftergymnasial utbildning med inriktning mot funktionsnedsättning skapar svårigheter för kompetensförsörjningen vilket riskerar att påverka verksamhetens kvalitet. Ett arbete pågår för intern kompetensutveckling.

Valfrihet i daglig verksamhet
Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihet inom daglig verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), som innebär att brukaren själv får välja utförare av sin dagliga verksamhet. Valfriheten införs enligt tidplan från april 2019, och har 2018 förberetts i stadsdelarna.

Sysselsättning och arbete
Stadens verksamheter ska ge stöd för att så många som möjligt ska kunna få anställning och försörja sig. Under året har sju personer lämnat daglig verksamhet för Offentligt skyddat arbete eller annan anställning. Det är brist på sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Utvecklingen av Individual Placement Support (IPS) fortsätter på aktivitetshusen där det nu är kö.

Bostadssituationen
I Göteborg råder brist på bostäder. Detta medför en risk för att personer med funktionsnedsättning, som skulle klara ett ordinärt boende, istället ansöker via Bostäder med särskild service (BmSS). Under året har 73 personer fått lägenhet genom att de kommunala bostadsbolagen erbjuder lägenheter till personer med funktionsnedsättning (enligt överenskommelsen F100), vilket är en ökning jämfört med 2017. Under 2018 har totalt 10 personer flyttat ut från BmSS. Förutom att detta innebär ett boende med ökad självständighet för den enskilde frigör det lägenheter i befintliga BmSS och beslut kan verkställas för personer i kön.
Under 2018 färdigställdes 30 lägenheter i BmSS, vilket är en minskning jämfört med genomsnittet under senare år. Den planerade utbyggnaden av 300 lägenheter 2019–2022 når inte upp till de bedömda behoven av 400 lägenheter. Bristen på bostäder gör att ett antal göteborgare inte kommer att få sina behov tillgodosedda under de närmaste åren. Med syfte att bygga fler BmSS har fastighetskontoret och boendeplaneringen i SDF Örgryte-Härlanda i dialog med planerande förvaltningar och stadsdelsförvaltningar identifierat åtgärder för att effektivisera planeringsprocessen. Vidare har ett arbete med att utöka antalet lägenheter i det befintliga beståndet genomförts. Bristen på BmSS har lett till att ett stort antal korttidsplatser och andra tillfälliga boendelösningar använts.
Funktionshinderområdets kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten för sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder beskriver sektorns kvalitetsarbete. Det gemensamma arbetet med utvecklingen av socialtjänstens processer ger stöd i sektorns arbete och får stor betydelse i den personalsituation som råder.
Ett ökat användande av evidens- och kunskapsbaserade metoder beskrivs i rapporteringen samtidigt som den systematiska uppföljningen fortsatt behöver utvecklas. Också samverkan och samordning framhålls av nämnderna som ett angeläget utvecklingsområde.
Några nyckeltal