Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknaden i Göteborg har haft en fortsatt positiv utveckling. Trots detta finns det grupper som har svårigheter att komma i arbete. Staden arbetar aktivt med att erbjuda utbildning, stöd i att söka jobb och ge nya möjligheter till kunskaper och utveckling.

"Alla fantastiska pedagoger är min drivkraft. Att se till att de trivs och är motiverade är mitt jobb. Men det är inte jag som gör skillnad för barnen, det gör pedagogerna." Hanna Nord, Förskolechef Västra Göteborg. Foto: Lo Birgersson.

Viktigt förbättringsarbete för ökad 
sysselsättning
Staden har fortsatt arbetet med att stödja de personer som befinner sig längst från arbete genom utbildningsinsatser och jobbmatchning. Under året har stadens fyra kompetenscentrum arbetat för att samordna och samla arbetsmarknadsinsatser, vägledning och vuxenutbildning för arbetssökande under ett och samma tak.
Många arbetssökande har inte efterfrågade kompetenser. Det gäller främst arbetslösa med en utsatt ställning såsom personer födda utanför Europa, personer under 24 år och över 50 år, funktionshindrade samt de med enbart förgymnasial utbildning. Många har även minst två försvårande omständigheter i relation till arbetsmarknaden.
Modellen med det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som används, har som målsättningen att förenkla vägen in på arbetsmarknaden och skapa möjligheter att delta i en stegvis kompetensutveckling mot ökat yrkeskunnande. Individens förutsättningar bedöms och med stöd av skolan avgörs vilka steg som ska tas. Ett exempel är Välkommen till Framtiden, vilket är en samverkan med underleverantörer till Förvaltnings AB Framtiden för att hitta ett första arbete åt nyanlända. Ett annat är Jobbspår, som är en kombination av extratjänst och yrkesutbildning för nyanlända inom staden.Under året har ett fördjupat arbete skett inom den kompetensförsörjningsplan som tagits fram i samverkan mellan Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) och Business Region Göteborg AB (BRG). Planen är ett av sex delmål i det näringslivsstrategiska programmet.Utvecklingen av introduktionsförberedda arbetsmarknadsanställningar har fortsatt. Under året har 872 personer fått en möjlighet till en arbetsmarknadsanställning utöver skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).I stadens kompetenscentrums verksamhet har under året 1 567 personer varit inskrivna. Av dessa har 57 procent högst en grundskoleutbildning. Av de personer som avslutats har 63 procent gått vidare till arbete eller studier.Sambandscentralen är en processinriktad verksamhet som har till uppgift att hitta skräddarsydda och individanpassade lösningar som är gångbara på arbetsmarknaden. Modellen ska implementeras inom de fyra branscherna industri, kök, vård och bygg.

Arbetslöshetens utveckling i Göteborg 
2005–2018 (16–64 år)

Arbetslösa med utsatt ställning: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern 55–64 år, utomeuropeiskt födda. Källa: Arbetsförmedlingen nov 2018.

Vuxenutbildning
Målgruppen för vuxenutbildningen i dag är både större och ser annorlunda ut än tidigare. Den omfattar en högre andel personer utan svenska som modersmål, unga som i många fall har flera skolmisslyckanden bakom sig och fler personer i behov av särskilt stöd på olika sätt. Nyanlända ungdomar och vuxna kan behöva vuxenutbildning. Många unga vuxna behöver komplettera sin utbildning eller omskola sig och det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.

SFI
Ett nytt utbildningsupplägg har utarbetats, SFI Slussen, för de som läst SFI länge. Detta för att stärka möjligheten att nå egenförsörjning. Genom SFI helg ökas tillgängligheten till studier för fler.

Lärvux
Allt fler elever inom Lärvux har, förutom sin intellektuella funktionsnedsättning, även andra funktionsnedsättningar. Det resulterar i ett ökat behov av personligt stöd.


Några nyckeltal – vuxenutbildning