Balansräkning

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

2017

2018

2017

2018

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

5

8

5

186

155

Materiella anläggningstillgångar

5

27 433

30 976

84 384

90 140

Finansiella anläggningstillgångar

8

33 457

39 260

3 511

3 495

Summa anläggningstillgångar

 

60 898

70 241

88 081

93 790

 

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Förråd, lager och exploateringsfastigheter

9

591

628

1 012

1 122

Kortfristiga fordringar

10

14 132

10 666

4 834

4 854

Kortfristiga placeringar

 

-

-

-

-

Kassa och bank

 

1 005

748

1 380

1 047

Summa omsättningstillgångar

 

15 728

12 042

7 226

7 023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

 

   76 626

   82 283

   95 307

  100 813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL

11

22 300

24 092

30 741

33 049

– varav årets resultat

 

2 128

1 792

2 369

2 300

 

 

 

 

 

 

MINORITETSINTRESSE

 

-

-

137

137

 

 

 

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

 

 

 

Avsättningar för pension och liknande förpliktelser

12

2 770

3 122

4 137

4 504

Uppskjuten skatteskuld

 

-

-

3 573

3 433

Övriga avsättningar

13

951

929

1 555

1 461

Summa avsättningar

 

3 721

4 051

9 265

9 398

 

 

 

 

 

 

SKULDER

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

14

35 885

34 047

37 486

36 357

Kortfristiga skulder

15

14 719

20 093

17 678

21 872

Summa skulder

 

50 604

54 140

55 164

58 229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

76 626

82 283

95 307

100 813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgensförbindelser, pensionsförpliktelser
och ansvarsförbindelser som inte tagits upp
bland skulder eller avsättningar

16 17 18

15 814

16 147

12 710

12 162


Jämförelsetal för 2017 har justerats till följd av rättelser, se not 19