Finansiell analys och räkenskaper

Finansiell analys av Göteborgs kommun

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning
och resultatutjämningsreserv


Finansiella nyckeltal – kommunen

Stadsdelsnämnder – ekonomiskt utfall

Facknämnder – ekonomiskt utfall

Driftsredovisning

Investeringsredovisning

 

 

 

Foto: Mika Aberra/Göteborg & Co.