Näringsliv och turism

Fokus har under året varit på att fortsätta förbättra företagsklimatet. Beslut om investeringar och utökat uppdrag för Göteborgs Hamn AB skapa goda förutsättningar för hamnens utveckling. Besöksnäringens utveckling är positiv, men bristen på hotellkapacitet påverkar utvecklingen. Stadens arbete samordnas för att skapa förutsättningar för utveckling.

Foto: Frida Winter.

Viktigt förbättringsarbete för 
näringslivsutveckling
Samverkan är nyckelordet. Under 2018 pågick arbetet att formulera handlingsplaner för näringslivsstrategiska, besöksnärings- samt innovationsprogrammen. Under 2019 innebär det start av en rad aktiviteter med fokus på företagsklimat, företagsutveckling, besöksnäringsutveckling och innovationsutveckling, som ska pågå under flera år. Processen att formulera handlingsplanerna har fokus på stadens arbete och har engagerat personer över förvaltnings- och bolagsgränser. En viktig förutsättning för att kunna genomföra aktiviteterna är samordning och samverkan över organisatoriska gränser.
Stadens service och information till företag har utvecklats ytterligare, bland annat genom att erbjuda anpassad information till de verksamheter som påverkas av de stora byggprojekt som pågår på olika platser i Göteborg.
Testbädd Göteborg har etablerats som en struktur för att underlätta samverkan mellan staden, näringslivet och akademin att utveckla och testa nya innovationer. Det är ett konkret resultat från den strategiska näringslivsdialogen där politiker från Göteborg möter ledande näringslivsrepresentanter för en dialog om utvecklingsfrågor.

Näringsliv
Flera indikatorer visar på stark tillväxt för Göteborg. En jämförelse mellan 2018 och 2017 visar:
» 3,1 procent tillväxt i total lönesumma 
(motsvarar 1,6 mdkr)
» 2,6 procent sysselsättningstillväxt (sysselsatta 552 700 jämfört med 538 700 år 2017)
» 0,1 procentenheter minskad arbetslöshet 
(5,6 % jämfört med 5,7 % år 2017)
» 751 branscher i GR-kommunerna (jämfört med 752 år 2017) vilket motsvarar 92 procent av alla branscher som finns i Sverige.
Exporten växer starkt, fördubblad sedan 2009, och drivs framförallt av tillväxt på viktiga marknader för regionens näringsliv. Det går bra för näringslivet vilket ger effekt på sysselsättningen. Det övergripande målet i det näringslivsstrategiska programmet är att det ska skapas 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen till 2035. Ett ambitiöst mål som kräver att staden samverkar internt och behåller fokus för att underlätta och skapa förutsättningar.

Logistik
Göteborgsregionen är Sveriges främsta logistiknav. Det strategiska läget med Skandinaviens största hamn, tillsammans med en internationell flygplats med betydande flygfrakt, bidrar till en koncentration av verksamheter inom logistik.
Containertrafiken i Göteborgs Hamn har under året utvecklats positivt. En stor del av den containerhantering som förlorades under 2017 på grund av återkommande arbetsmarknadskonflikter, har kommit tillbaka men ligger fortfarande under 2016 års volymer. Den totala godshanteringen i hamnen under 2018 hamnade på 40,5 miljoner ton, vilket är 0,7 procent lägre än 2017.Efter positivt besked från regeringen om statlig medfinansiering, har hamnen startat arbetet med en farledsfördjupning. Denna har mycket stor betydelse för hamnen och förmågan att utveckla containertrafiken. Hamnen har också startat utbyggnaden av den nya Arendalsterminalen, vilket är den största utbyggnaden i hamnen på 40 år. Arken kombiterminal, som varit i drift ett år, har lett till en effektivare och mer tillförlitlig logistik, renare luft och mindre lastbilstrafik i centrala Göteborg. Under året har Hamnbanan, järnvägen som leder in till terminalen, byggts ut med dubbelspår. En åtgärd som kraftigt ökar tillförlitligheten i systemet.Genom en breddning av hamnens uppdrag under 2018 kan bolaget nu också utveckla förutsättningarna för etablering av logistikföretag genom exploatering av markområden i närområdet. Hamnen får med det ökad betydelse som logistiknav.

Besöksnäring
Besöksnäringen i Göteborg fortsätter att växa. 4,8 miljoner gästnätter på hotell och vandrarhem i Göteborgsregionen innebär en ökning med knappt en procent jämfört med 2017. Svenska besökare dominerar med 70 procent och den största utländska gruppen är från Norge med knappt 6 procent. Inget pekar på att Göteborg tappat i attraktionskraft, däremot är det tydligt att investeringar och tillgänglighet drivit tillväxten i de andra storstäderna, som ökade mer. Det var periodvis fullbelagt på hotellen i Göteborg och därmed saknades kapacitet att växa. Fram till 2025 planeras flera investeringar som beräknas ge ett tillskott på cirka 30 procent i nya hotellrum.
Göteborg har nästan tre decennier av oavbruten tillväxt i besöksnäringen och alla prognoser pekar mot ett fortsatt ökat resande. Internationellt finns ett ökat fokus på balanserad tillväxt av turism. Det är därför glädjande att Göteborg för tredje året i rad blev utsedd till världsledande inom hållbarhet enligt den internationella jämförelsen Global Destination Sustainability Index.
Evenemang är en del av Göteborgs identitet. De årliga evenemangen lockar hundratusentals besökare varje år och de tillfälliga evenemangen är destinationens skyltfönster och plattform för samarbete och kommunikation. Volvo Ocean Race, Nordea Masters och Göteborgs Kulturkalas i samband med EuroPride är några av årets stora genomföranden.Samverkan inom go:connect, som syftar till att öka tillgängligheten till Göteborg främst genom flyget, har varit framgångsrikt under året. Bland annat etablerades under hösten en ny långdistanslinje till Asien.Projektet Tillväxt Turism, i samverkan med BRG AB och Turistrådet Västsverige, har under året arbetat för att skapa fler hållbara företag inom besöksnäringen samt nya exportmogna produkter. Projektet har nått målet med företags- och affärsutveckling av 50 företag och påbörjat eller lanserat 20 nya produkter och rutter.Göteborgs Skärgård är ett samarbete mellan Göteborg & Co AB, Öckerö kommun och Västra Göteborg för att utveckla besöksnäringen i skärgården. Ett av initiativen är Styrsöbolagets färjelinje Stenpiren-Hönö Klåva som blev en succé med fler än 33 000 passagerare, vilket överträffade prognoserna.

Några nyckeltal – Näringsliv och besöksnäring