Finansiell uppföljning och riskhantering

Den totala upplåningen i hela koncernen uppgick vid årsskiftet till 42,1 mdkr vilket är en ökning med 1,1 mdkr jämfört med samma period förra året. Den genomsnittliga kapitalbindningen på den samlade externa låneskulden uppgick vid årsskiftet till 3,2 år och räntebindningen var i genomsnitt 3,8 år.


Under 2018 har fyra upplåningar genomförts och kommunens långa nyupplåning hamnade på 3,8 mdkr. Kreditbetygen har bibehållits på samma höga nivå som tidigare.

Relationer med investerare
Investerarrelationer har blivit ett stående inslag i stadens arbete med den stora skuldportföljen. Under året har träffar med investerare gjorts i syfte att informera om stadens marknadsaktiviteter. På stadens webbplats för finansiell information och investerarrelationer finns bland annat uppgifter om marknadsaktiviteter, upplåning och ratingrapporter.

Finanspolicyn för Göteborgs Stad
Stadens finanspolicy, som är beslutad av kommunfullmäktige, fastlägger riktlinjer och riskramar för stadens och dess helägda bolags finansiella verksamhet. De risker som regleras är bland annat finansieringsrisk, ränterisk och motpartsrisk. Finanspolicyn uppdateras vid behov och uppdaterades senast i december 2015.

Den finansiella infrastrukturen
Koncernen sköter sin finansiering på den öppna kapitalmarknaden via emissioner av kommunobligationer och kommuncertifikat. En grund i detta är etablerade låneprogram. Kreditvärdigheten är en av faktorerna som påverkar priset på emitterade obligationer.

Rating – Hög kreditvärdighet
Kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s har under året bekräftat kommunens starka kreditvärdighet. Kommunens kreditbetyg från Moody’s är sedan 2006 det högsta möjliga, AAA, och från Standard & Poor’s sedan 2007 det näst högsta, AA+. Båda betygen har stabila utsikter.

Låneprogram
I sin upplåning använder sig kommunen av sitt Euro Medium Term Note (EMTN) program med en ram på 6 miljarder EUR, sitt certifikatprogram med en ram på 6 miljarder SEK samt sitt ECP-program med en ram på 500 miljoner USD.
Koncernens externa upplåning uppgick vid årsskiftet till 42,1 mdkr, en ökning med 1,1 mdkr i jämförelse med 2017. Den genomsnittliga återstående löptiden på den samlade låneskulden uppgick vid årsskiftet till 3,2 år och räntebindningen till i genomsnitt 3,8 år. Den totala låneskulden fördelas på upplåning via staden (38,3 mdkr) och lån upptagna av bolagen utanför internbanken (3,8 mdkr). Den skattefinansierade verksamhetens del av skulden, nettolåneskulden, uppgick till 4,2 mdkr, vilket utgör cirka 9,8 procent av den totala upplåningen. Upplåning via Kommuninvest i Sverige AB har skett framför allt i bolagssektorn och uppgick vid årsskiftet till 5,1 mdkr.
Sedan februari 2015 har reporäntan varit negativ, vilket medfört att kommunen kunnat låna med negativ ränta på de korta programmen. För EMTN-lånen finns däremot ett räntegolv som gör att räntan aldrig kan understiga 0 procent.
Upplåningens förfallostruktur (mnkr)


 
Derivatportföljen
Derivatinstrument används i syfte att ränte- och valutasäkra underliggande lån. Derivatportföljens nominella värde uppgick till 17,0 mdkr. Kommunen hade vid årsskiftet ett positivt marknadsvärde om 23,8 mnkr på sina derivatpositioner som avser räntesäkringen av nettolåneskulden.

Säkringsinstrumentens effektivitet
Instrumenten för säkring av skuld i utländsk valuta överensstämmer helt avseende belopp, löptid och räntebas. Avseende ränterisken avspeglar inte skulden och säkringen varandra helt avseende belopp och löptid, men då följsamheten mellan den säkrade skuldportföljen och säkringsinstrumenten är god kan säkringen anses vara effektiv.

Motpartsrisk
Kommunen är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är både svenska och internationella banker. Beräknat på affärsvolym fanns 79 procent av motpartsrisken hos lägst AA-ratade motparter och 21 procent av risken hos A1- till Baa3-ratade motparter.

Finansieringsrisk
Under det kommande året har kommunen och bolagen låneförfall på 10,0 mdkr. För att möta det har kommunen bindande lånelöften om totalt 8 mdkr. Till det kommer placeringar i bostadsobligationer på 3,0 mdkr. Kommunen har även avtal om nya lån med Europeiska Investeringsbanken och Europarådets utvecklingsbank.

Nettolåneskuldens utveckling
Nettolåneskulden är skyddad mot ränteuppgångar med ränteswappar. För fastränteswapparna är nivåerna mellan 0,3 och 2,9 procent. Nettolåneskulden uppgick den 31 december 2018 till 4,2 mdkr vilket är en minskning med 0,1 mdkr.Göteborgs Stads riskhantering

 Typ av risk

Policy

Utfall

 Ränterisk (genomsnittlig
  räntebindningstid)

2–6 år

3,8 år

 Finansieringsrisk (genomsnittlig
  kapitalbindningstid)

2–6 (långa externa lån)

3,6 år

 Motpartsrisk (derivatvolym per motpart)

 Max 30 % volym/motpart

Inom policyn

 Valutarisk (exponering i utländsk valuta) 

Ingen

Avvikelse då Inköp av nya
spårvagnar inte  är helt
 valutasäkrat (KS 2017-01-25)


Gröna obligationer

Inom ramen för miljöprogrammet emitterar Göteborgs Stad obligationer för finansiering av olika miljöprojekt inom bland annat förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening, energieffektivisering, smarta elnät, stadsplanering och avfallshantering.
Gröna obligationer uppgick per 31 december 2018 till 7,1 miljarder kronor. Göteborgs Stad har tillsammans med ett antal nordiska emittenter tagit fram ett ramverk för uppföljning av de miljömässiga utfall som skapats genom de investeringar som 
finansierats av de emitterade gröna obligationerna.
Kommunens betyg från Moody’s, är högsta möjliga, GB1 och från Standard & Poor’s är det näst högsta betyget, E2.

Projektfördelning – Gröna obligationer

Projekt (mnkr)

Förvaltning/Bolag

Område

 2016

 2017

 2018

GoBiGas

Göteborg Energi AB

Biobränsle

-

-

-920

Elbilar

Gatubolaget

Energieffektivisering
och förnybar energi

-

19

15

Kväverening

Gryaab

Vattenrening

164

32

3

Trädplantering

Park- och Naturförvaltningen

Miljö

5

6

8

Fotgängarstaden

Trafikkontoret

Hållbara transporter

10

17

32

Cykeltrafikstaden

Trafikkontoret

Hållbara transporter

28

28

65

Energieffektivisering
av trafikbelysning

Trafikkontoret

Energieffektivisering

42

37

43

Hållbart byggande

Lokalförvaltningen

Hållbart byggande

498

588

707

Energieffektiva bostäder

Förvaltnings AB Framtiden

Hållbart byggande

427

544

830

Nya spårvagnar

Göteborgs Stads Leasing AB

Hållbara transporter

170

91

41

Kodammarna pumpstation

Kretslopp och vatten

Vattenrening

-

34

80

Solcellspark

Göteborg Energi

Förnybar energi

-

-

38

Selma Stad

Göteborgslokaler

Hållbart byggande

-

-

239