Sammanfattande finansiell analys

Göteborgs kommun redovisade 2018 ett resultat på 1 792 mnkr. Det strukturella resultatet var 364 mnkr, vilket innebär att de ekonomiska marginalerna stärkts marginellt jämfört med föregående år. Koncernen Göteborgs Stad redovisade ett resultat på 2 300 mnkr. Under året genomfördes investeringar på 10 mdkr.Denna finansiella analys ska ses som en sammanfattning av de beskrivningar av finansiell utveckling och ställning i kommunen och koncernen Göteborgs Stad som görs i block tre och fyra. Dessa två block ska även läsas tillsammans med de redovisade räkenskaperna i block fem.
GÖTEBORGS KOMMUN


Årets resultat
Göteborgs kommun redovisade ett resultat på sista raden på 1 792 mnkr för 2018. Det strukturella resultat som visar det löpande driftresultatet i verksamheten var 364 mnkr. I detta resultat räknas engångsposter som realisationsvinster vid fastighetsaffärer och utdelningar från de kommunala bolagen bort. Relateras det löpande driftresultatet till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgick resultatet till 1,2 procent vilket är samma som genomsnittet för en femårsperiod. Årets resultat på 1 792 mnkr innebar ett överskott mot det budgeterade positiva resultatet om 100 mnkr. De främsta orsakerna till detta var att nämnderna redovisade överskott och att realisationsvinster inte var budgeterade. 


Balanskravet
Göteborgs kommun uppfyllde 2018 det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 1 053 mnkr. Kommunen har därmed uppfyllt balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Detta resultat ställt mot 1 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning gav ett överskott på 740 mnkr som därmed ökade resultatutjämningsreserven så att denna vid årets utgång uppgick till 2 609 mnkr.


God ekonomisk hushållning ur 
ett resultatperspektiv
I den finansiella analysen i block tre beskrivs ett antal nyckeltal och analyseras kommunens ekonomiska utveckling och ställning över tid. Den ekonomiska
situationen har varit stabil över ett antal år med positiva resultat. Men då realisationsvinsterna varit ett betydande inslag i de senaste årens resultat har det strukturella resultatets utveckling inte haft samma positiva trend. Marginalerna framstår trots de positiva resultaten som knappa med tanke på de utmaningar Göteborgs Stad står inför vad gäller stadsutveckling med stora investeringsbehov och ökade kostnader till följd av demografisk utveckling.
God ekonomisk hushållning bedöms råda i kommunen utifrån avvägningar av samspel mellan kommunfullmäktiges inriktningar och dess resultat över tid.

Årets investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym under året uppgick till 4,3 mdkr. Det var en lägre volym än vad som planerats i nämndernas budget, vilket i huvudsak berodde på tidsförskjutningar av projekt. Delar av investeringsvolymerna finansieras av investeringsinkomster. Den investeringsvolym som finansieras av egna medel uppgick till 3,9 mdkr. En stor del av investeringarna, 48 procent, avsåg verksamhetslokaler och investeringar i infrastruktur utgjorde 29 procent. Övriga investeringar fördelades på VA-verksamhet 15 procent, park- och idrottsanläggningar 4 procent samt övrigt på 4 procent. Exploateringsverksamheten som omsatte nära 1 mdkr redovisade för året ett negativt kassaflöde på 128 mnkr.


Eget kapital och soliditet
Kommunens egna kapital har över tid förstärkts till följd av redovisade positiva resultat. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme och det visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Soliditeten blev oförändrad och låg vid årets utgång på cirka 29 procent.


Kommunen i siffrorKommunen – finansiella nyckeltal

Foto: Frida Winter.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – KONCERNEN

Årets resultat och investeringar
Koncernen Göteborgs Stad redovisade 2018 ett resultat på 2 300 mnkr. Jämfört med 2017 var resultatet marginellt sämre. Koncernens investeringar uppgick 2018 till 10 mdkr, en ökning med 1,2 mdkr jämfört med 2017. Bolagssektorns del av investeringsvolymen var 5,8 mdkr, kommunen stod för 4,3 mdkr. Jämfört med årets budget var investeringarna 3,8 mdkr lägre vilket främst är en följd av att projekt inom kommunen skjutits fram i tid.


Utveckling finansiella nyckeltal
Den sammanställda redovisningen för staden visar på positiva resultat på samma nivå som de senaste två åren. Graden av egenfinansiering av årets investeringar har därför kunnat hållas kvar på en fortsatt hög nivå, 74 procent, i förhållande till de ökade investeringsvolymerna. Soliditeten har samtidigt stärkts något och ligger nu på 33 procent. På motsvarande sätt har stadens skuldsättningsgrad minskat och ligger på 67 procent.


Sammanställd redovisning i siffror