Hållbar stad – öppen för världen

Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Staden har ett strategiskt läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn och är kärnan och tillväxtmotorn i Göteborgsregionen och i Västra Götalandsregionen. Här finns många starka industrier och Skandinaviens största hamn. Göteborg har alltid varit öppen för människor och influenser från hela världen.

Detta präglar bland annat stadens varierade näringsliv, som kännetecknas av hållbar utveckling, innovation, kreativitet och högt kunskaps- och teknikinnehåll. Inom Göteborgsregionen finns multinationella företag, småföretagare och kluster inom 750 olika branscher. Göteborg är också en studentstad med hundratals yrkesutbildningar, två universitet och 
50 000 studenter.Våra stora utmaningar:
Just nu står Göteborg inför ett stort utvecklingssprång. Staden växer kraftigt för att kunna ge plats för 700 000 göteborgare år 2035, vilket är 130 000 fler än idag. En sådan förändring märks, och kräver att vi tänker hållbart. De närmaste 20 åren ska vi bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Kollektivtrafiken ska utvecklas för att göra det lättare för människor att förflytta sig inom staden och arbetspendla hållbart.

Vårt uppdrag: Sveriges kommuner ansvarar för ett antal lagstadgade områden inom samhällsviktig verksamhet. Här ingår vård, skola och omsorg, och bland de obligatoriska uppgifterna finns även bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning, vattenförsörjning och räddningstjänst. Utöver dessa utförs frivilliga verksamheter som också är viktiga för samhället, till exempel fritids- och kulturverksamhet, parkskötsel och annan teknisk försörjning.


En vanlig arbetsdag ansvarar vi för verksamhet för 30 000 barn i förskola, 59 000 barn och ungdomar i grundskola och 18 000 ungdomar i gymnasiet. 7 200 personer med funktionshinder får stöd och service, 8 000 får hemtjänst och 4 000 får omsorg på äldreboenden. Under 2018 besökte 1,4 miljoner våra simhallar, 500 000 våra muséer och 4,2 miljoner biblioteken i staden. Liseberg tog också emot 3,1 miljoner gäster.


Så här används 100 kronor av skattepengarna: 90 procent går till vård, skola och omsorg.

 

Vår organisation: Göteborgs Stad har haft en styrande minoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ under perioden 2015 till maj 2017. Feministiskt initiativ valde att lämna samarbetet i maj 2017 för återstoden av mandatperioden fram till utgången av 2018. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och dess politiker väljs av medborgarna. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag.
Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Våra anställda: Göteborgs Stad är den största arbetsgivaren i Göteborg med 56 000 anställda som arbetar i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att utveckla Göteborg för framtiden. Medelåldern för tillsvidareanställda i förvaltningarna är 45 år och andelen utrikes födda är 28 procent, vilket speglar befolkningens sammansättning i staden väl.

Antal anställda i Göteborgs kommuns 
förvaltningar

Vår styrning: Göteborgs Stads styrsystem är det ramverk av systematik, struktur och kultur som organisationen använder för att åstadkomma resultat i enlighet med uppdrag, krav och mål. Styrsystemet utgår från lagar och övriga författningar som reglerar verksamheterna inom ett antal områden. Den politiska viljan tar form genom beslut om långsiktig inriktning, mål för den närmaste perioden och verksamheternas grundläggande uppdrag. Boende, besökare och näringsliv har genom sina dagliga kontakter med organisationen påverkan på verksamheten.
Budgetbeslut ger verksamheten resurser för att nå mål och utföra uppdrag. Interna styrande dokument konkretiserar verksamhetsstyrningen. Vi organiserar oss och fördelar roller och ansvar för att effektivt utföra uppgifter. Vi har uttalade förhållningssätt som vägleder oss i våra uppdrag.En viktig del i styrsystemet är kvalitetssäkring och kontroll. Genom uppföljning och analys säkerställer vi resultat och låter förbättringsarbete och förnyelse ta vid när vi ser brister eller för att driva oss mot önskad utveckling. Verksamheternas egna uppföljning och kontroll är en grundbult i detta. Därutöver genomförs granskningar av olika parter. Kommunstyrelsen bedriver omfattande uppsikt över stadens olika verksamheter, stadsrevisionen gör löpande granskningar och det finns en rad externa tillsynsmyndigheter som kontrollerar verksamheten.

Soluret symboliserar det ständigt pågående cykliska arbetet med att planera, genomföra, följa upp och förbättra. Soluret drivs av utgångspunkterna och stöds av förutsättningarna.

Hållbar utveckling: Göteborgs Stads budget är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle. Där uttrycks bland annat ”Vi vill skapa ett jämlikt och hållbart Göteborg. Därför styr vi staden utifrån tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som är ömsesidigt beroende av varandra”. Samverkan för att nå målen går tvärs igenom organisationen och berör både den kommunala sektorn och bolagssektorn. Den kommunala sektorn arbetar uteslutande för en hållbar samhällsutveckling. Grunden ligger i vård, skola, omsorg, fritid och kultur tillsammans med myndighetsutövning som ger förutsättningar för individer, grupper och samhället att skapa hållbarhet ur olika aspekter. Även stadsutvecklingen är en nyckel till hållbar samhällsutveckling. Bolagssektorn, som bedrivs utifrån affärsmässiga grunder, har motsvarande direktiv från budgeten att bidra utifrån sina villkor i detta arbete.
Göteborgs Stads bolagssektor arbetar enligt EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning vilket innebär att företag ska inkludera hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering. I korthet handlar det om att mäta, följa upp, beskriva och kommunicera en organisations påverkan på hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen visar hur ett företags värdekedja, från råvaror, leverantörer, produktion, marknadsföring, distribution, kunder och slutligen avfallshantering, påverkar i de olika dimensionerna. Göteborgs Stadshus AB har tagit fram ett förslag till beslut avseende en gemensam struktur för hållbarhetsrapportering inom koncernen för att leva upp till lagkravet samt för att kunna visa hur alla bolag/kluster enskilt och tillsammans bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg.


Hållbara affärer ger hållbar utveckling eller, om man så vill, hållbar utveckling ger hållbara affärer.

"Jag vill vara med på resan Göteborg är inne i nu. Jag har en möjlighet att påverka och det jag gör kommer ge avtryck." Caroline Valen, Stadsbyggnadskontoret. Foto: Lo Birgersson.

Hållbar utveckling på samhällsnivå:
Utvecklingen i Göteborg påverkas av olika aktörer så som näringsliv, föreningsliv och kommunen, men även av alla som bor och vistas i staden och av förändringar i omvärlden som trender, teknikutveckling och lagstiftning.
Göteborgs Stad följer och analyserar samhällsutvecklingen, vilket bidrar till ökad förståelse för hur och i vilken utsträckning verksamheten påverkar samhällets utveckling. Uppföljningen av hållbar utveckling på samhällsnivå består av ett antal etablerade och långsiktiga indikatorer och av analyser som översiktligt beskriver Göteborgssamhällets utveckling inom de tre dimensionerna. Det är en föränderlig och successivt växande uppföljning som kan följas på länken http://statistik.goteborg.se/HU.

Miljönyckeltal: Nedan redovisas några miljönyckeltal som ger en bild över hur den verksamhet Göteborgs Stad bedriver utvecklats avseende påverkan på miljön.

Avfallsmängder bolag och förvaltningarKälla: Kretslopp och vatten
I statistiken ingår enbart det rest- och matavfall som kretslopp och vattennämnden har ansvar för att samla in från stadens förvaltningar och bolag. Det är svårt att avgöra vad som orsakar den nedåtgående trenden på grund av att antalet verksamheter har sjunkit. Annat avfall uppstår också i stadens verksamheter, allt från förpackningar till byggavfall eller slagg från förbränning. Staden arbetar med att ta fram en ny avfallsplan och en nyhet är att den även kommer att inkludera stadens verksamheters eget avfall. 


Ekologiska livsmedel
Källa: Inköp och upphandlingsförvaltningen

I kommunfullmäktiges budget fanns ett uppdrag att andelen ekologisk mat i stadens verksamheter skulle uppgå till minst 50 procent innan mandatperiodens 
slut. Göteborgs Stad köpte totalt in 46 procent ekologisk mat på ramavtal under 2018, samma nivå som under 2017 (mätt i kg). Från att som högst varit 48 procent 2016 har andelen nu sjunkit. Även om utbudet av ekologisk mat har ökat över tid så är det begränsat och tillgången ojämn på marknaden. Generellt är ekologisk mat dyrare än konventionell mat.


Energianvändning i bostäder och lokaler 
i Göteborgs Stads ägoGöteborgs Stad äger ett stort antal bostäder och lokaler. Energieffektivisering är del av det lokala miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Göteborg har en strategi som sträcker sig till 2020. Utöver åtgärder i befintliga fastigheter så är all nyproduktion av förskolor och skolor lågenergibyggnader, oftast i nivå med passivhusstandard. Lokalnämnden har också antagit ett ambitiöst program för solenergi och flera verksamheter arbetar med att sätta upp solceller på både lokaler och bostäder.

Växthusgaser från stadens tjänsteresor


Källa: Trafikkontoret


Utsläpp av växthusgaser från stadens fordon har minskat successivt. Under 2017 ökade dock utsläppen igen. Det beror främst på användning av allt fler diesel-
drivna lätta lastbilar, där alternativ saknas i dagsläget. Även flygresorna har ökat något. Staden arbetar sedan många år för ökad användning av miljöfordon. Kommunfullmäktige beslutade under föregående år om en reviderad plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon. Staden har även riktlinjer och policy för resor som styr val av färdsätt samt arbetar med intern klimatkompensation.