Investeringsredovisning

Belopp i mnkr

Utfall
2018

Budget
2018*

Utfall
2016–2018

Prognos
2016–2019

Budget
2016–2019

 

Utgifter

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Fastighetsnämnden

-160

0

-369

5

-592

82

-1 050

90

-1 125

190

Exploateringsrelaterade
investeringar

-100

-

-142

-

-196

-

-409

-

-373

-

 

Hyresgästanpassningar

-2

-

-15

-

-36

1

-63

1

-63

1

Investeringar inom fastighetsförvaltningen

-28

2

-106

-

-113

5

-245

5

-310

3

Västsvenska paketet

-31

-2

-107

5

-247

76

-333

84

-379

186

Idrotts- och föreningsnämnden

-94

-

-158

-

-302

1

-539

1

-653

-

Reinvesteringar

-20

-

-19

-

-62

1

-104

1

-104

-

Omklädningsbyggnader

0

-

-8

-

-2

-

-5

-

-19

-

Markanläggningar

-4

-

-6

-

-8

-

-18

-

-17

-

Idrottshallar

-48

-

-36

-

-91

-

-97

-

-122

-

Isanläggningar

-2

-

-3

-

-50

-

-69

-

-94

-

Sim- och badanläggningar

-2

-

-13

-

-37

-

-51

-

-60

-

Friidrottsanläggningar

0

-

-5

-

0

-

-6

-

-63

-

Fotboll

-5

-

-29

-

-16

-

-56

-

-44

-

Idrottsområden

-9

-

-29

-

-26

-

-100

-

-99

-

Övertagande av förenings
anläggning

-4

-

-

-

-10

-

-10

-

-7

-

Övrig stadsutveckling

-

-

-11

-

-

-

-23

-

-23

-

Kretslopp- och vattennämnden

-574

72

-488

-

-1 349

222

-1 931

-

-2 029

-

Dricksvattenproduktion

-153

-

-144

-

-380

-

-485

-

-531

-

Dricksvattendistribution

-155

-

-102

-

-350

-

-428

-

-434

-

Avloppsavdelning

-191

-

-154

-

-402

-

-640

-

-789

-

VA-upprustningsområden

-15

-

-8

-

-17

-

-32

-

-16

-

Övriga investeringar

-22

72

-20

-

-74

222

-164

-

-80

-

Generalplaneinvesteringar

-12

-

-33

-

-52

-

-56

-

-77

-

Summa VA

-547

72

-461

-

-1 275

222

-1 805

-

-1 927

-

Återvinning och behållare

-5

-

-9

-

-46

-

-59

-

-44

-

Avslutade deponier

-22

-

-18

-

-28

-

-66

-

-56

-

Övriga investeringar

-

-

-1

-

-

-

-1

-

-2

-

Summa Renhållning

-27

-

-27

-

-74

-

-127

-

-102

-

Lokalnämnden**

-1 904

6

-2 214

6

-4 805

21

-7 311

-

-8 511

-

Förskola

-410

1

-376

-

-888

3

-1 454

3

-2 151

-

Varav reinvestering

-66

1

-

-

-171

2

-237

2

-236

-

Varav ny-, till-, ombyggnad

-344

-

-376

-

-717

1

-1 217

1

-1 915

-

Grundskola

-966

2

-850

-

-2 619

7

-3 907

7

-5 093

-

Varav reinvestering

-188

2

-

-

-491

6

-679

6

-678

-

Varav ny-, till-, ombyggnad

-778

-

-850

-

-2 128

1

-3 228

1

-4 415

-

Gymnasium

-166

1

-145

-

-270

3

-519

3

-557

-

Varav reinvestering

-50

1

-

-

-128

3

-177

3

-177

-

Varav ny-, till-, ombyggnad

-116

-

-145

-

-142

-

-342

0

-380

-

Äldreboende

-128

1

-20

-

-305

3

-435

3

-661

-

Varav reinvestering

-100

1

-

-

-260

3

-360

3

-359

-

Varav ny-, till-, ombyggnad

-28

-

-20

-

-45

-

-75

0

-302

-

Boende särskild service

-142

-

-127

-

-355

1

-504

1

-551

-

Varav reinvestering

-28

-

-

-

-74

-

-103

0

-103

-

Varav ny-, till-, ombyggnad

-114

-

-127

-

-281

1

-401

1

-448

-

Övrigt

-93

1

-18

-

-370

4

-494

4

-919

-

Varav reinvestering

-75

1

-

-

-194

3

-268

3

-267

-

Varav ny-, till-, ombyggnad

-18

-

-18

-

-176

1

-226

1

-652

-

Schablonmässig neddragning (ny-, till, och ombyggnad)

-

-

-

-

-

-

-

-

1 421

-

Park- och naturnämnden

-66

1

-90

-

-170

7

-317

-

-344

-

Utveckling av lekmiljöer

-15

-

-21

-

-45

-

-71

-

-76

-

Utveckling av park- och naturområden

-38

1

-59

-

-94

5

-208

-

-228

-

Trädplanteringar

-8

-

-7

-

-21

2

-28

-

-28

-

Trygg vacker stad

-5

-

-3

-

-10

-

-10

-

-12

-

Trafiknämnden

-1 168

333

-2 040

531

-2 671

829

-3 975

1 511

-6 337

2 057

Fotgängarstaden

-32

2

-39

-

-58

3

-94

3

-117

2

Cykeltrafikstaden

-65

5

-114

21

-95

5

-363

22

-404

34

Kollektivtrafikstaden

-19

1

-76

7

-53

8

-181

32

-189

21

Biltrafikstaden

-2

-

-14

2

-8

-

-50

2

-104

2

Godstransportstaden

0

-

-5

-

0

-

-7

7

-5

-

KomFram Göteborg

-27

-

-33

-

-41

-

-70

-

-77

-

Summa städerna

-144

8

-280

30

-255

16

-765

66

-896

59

Spårvägsbanan

-114

-

-208

-

-283

-

-537

-

-636

-

Konstbyggnader

-82

13

-164

2

-146

30

-219

30

-558

2

Belysning och energieffektivisering

-73

-

-62

-

-222

-

-251

-

-252

-

Gator och vägar

-104

-

-89

-

-137

-

-196

-

-96

-

Summa Reinvestering

-374

13

-523

2

-788

31

-1 203

31

-1 542

2

Stora enskilda projekt*

-651

312

-1 237

500

-1 628

783

-2 914

1 414

-5 366

1 997

Schablonmässig neddragning

-

-

-

-

-

-

907

-

1 467

-

Investeringar nämnder

-3 966

412

-5 358

542

-9 888

1 161

-15 120

1 621

-18 999

2 247

Kommuncentralt

-383

-

-

-

-

-

-1 560

-

-573

-

Kommunövergripande
investeringsutrymme

-

-

-

-

-

-

-

-

-573

-

Leasing***

-383

-

-

-

-1 217

-

-1 560

-

-

-

Investeringar kommunen

-4 349

412

-5 358

542

-11 105

1 161

-16 680

1 621

-19 572

2 247

Exploatering

-1 029

902

-1 572

1 765

-2 981

3 046

-5 025

5 420

-5 296

5 714

Totalt inklusive exploatering

-5 906

1 799

-6 930

2 307

-14 086

4 207

-21 705

7 041

-24 868

7 961


*Budget 2018 avser nämndernas budget. Kommunfullmäktige beslutar endast om budget för planperioden (2016–2019).
**Lokalnämndens budgeterade reinvesteringar för 2018 ingår i tabellen i Lokalnämndens totala investeringsbudget för 2018. Dock har nämnden inte gjort någon uppdelning av budgeterade reinvesteringar utifrån verksamhet.
***Tillgångar i avtal som är klassificerade som finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång/investering.
 
Nedan redovisas ett antal utvalda investerings- och exploateringsprojekt från nämndernas projektportföljer. Urvalet baseras på att det är projekt som i första hand har projektbeslut på kommunfullmäktigenivå och har gått in i en genomförandefas. Då staden inte har arbetat strukturerat med enskilda projektbeslut på kommunfullmäktigenivå tidigare ingår även utvalda genomförandeprojekt som överstiger en omslutning på mer än 250 mnkr eller där nämnderna av andra strategiska skäl ser behov av en uppföljning på kommunfullmäktigenivå.


Utvalda investerings- och exploateringsprojekt

Projekt mnkr

 

Ack. utfall

Total projekt
prognos

Projektbudget

Slutår

Investeringar

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Utgifter

Inkomster

Utgifter

 

Lindholmens Tekniska gymnasium
(löpande)

-

-117

-

-354

-

-354

2020

Hisingsbron (2009)

637

-1 144

1 566

-3 500

1 566

-3 500

2022

Skeppsbron Etapp 1 (löpande)

283

-780

283

-781

282

-789

2018

Skeppsbron Etapp 2 (2017)

13

-26

150

-1 500

-

-

2026

Kvilleleden och gator i Backaplan (2016)

34

-42

318

-768

318

-768

2024

E45, nedsänkning Götaleden (2013)

274

-529

471

-898

471

-947

2021

Renovering av avloppspumpstation
Kodammarna (löpande)

-

-118

-

-402

-

-440

2022

Ny barriär (UV-filter)
Alelyckans vattenverk (2017)

-

-4

-

-700

-

-900

2024

Exploateringar

 

 

 

 

 

 

 

Sisjön bostäder (löpande)

174

-96

259

-107

259

-98

2021

Gamlestaden Etapp 1 (löpande)

81

-549

227

-663

217

-655

2022

Selma Stad (löpande)

72

-156

196

-252

208

-258

2024

Opaltorget (löpande)

29

-129

60

-234

62

-227

2022

Säterigatan Bostäder (löpande)

121

-3

353

-98

353

-89

2027

Järnvågsgatan/Masthuggskajen (2017)

1

-58

1 860

-2 020

1 860

-2 020

2029