Äldre och sjukvård i hemmet

Göteborg ska vara en bra stad att åldras i. Brukarna ska veta vilket stöd de kan få och att omsorgen utgår från deras behov, intressen och önskemål. Under året har väntetiden för att flytta till äldreboende förkortats, stadens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter har minskat och valfrihetssystemet enligt LOV inom hemtjänst har införts.

 

Foto: Lo Birgersson.

Viktigt förbättringsarbete för äldre 
i behov av vård och omsorg
Åldersvänligt Göteborg är ett uppdrag som hör ihop med Världshälsoorganisationens (WHO) globala nätverk Age-friendly cities and communites som samlar mer än 800 städer. Inom arbetet har äldres synpunkter inhämtats för att få ett bra underlag till att skapa en åldersvänlig stad. Ett magasin med goda exempel som finns i Göteborg har tagits fram.
Under året har generationsmöten genomförts mellan äldre och barn för att tillsammans planera hur ett kulturhus kan utformas. Samtidigt har följeforskning pågått om vad som sker i mötet och i dialogen om kultur och stadsutveckling mellan äldre och barn.


Valfrihetssystem inom hemtjänst är infört
Från april månad kan personer med hemtjänst välja att få sin hemtjänst utförd av Göteborgs kommuns hemtjänst eller av en privat utförare.
I slutat av året var tolv privata utförare godkända och cirka 340 personer hade valt någon av dessa. Andelen hemtjänsttagare som valt privat utförare var lågt i starten i april men ökar stadigt.Privata utförare ansöker om att bli godkända som utförare av hemtjänst i Göteborg. För att bli godkänd kontrolleras att utföraren uppfyller de krav som ställts. Privata utförare anger var i Göteborg de vill utföra hemtjänst, vilket innebär att hur många och vilka utförare som finns att välja mellan, beror på var man bor i staden och varierar över tid. Göteborgs Stads hemtjänst är valbara i hela staden.
Hemtjänst och äldreboende
Göteborgs Stad följer årligen upp hemtjänst och äldreboende i kvalitetsrapporter.
I den nationella brukarenkäten finns en fråga om hur nöjd man sammantaget är med sin hemtjänst eller äldreboende. Resultatet för hemtjänst och äldreboende var lika, 80 procent av de som svarade var sammantaget nöjda.När det gäller svaren inom hemtjänst var resultatet i nivå med övriga storstäder, men lägre än genomsnittet i riket. Inom äldreboende var den sammantagna nöjdheten i hela Göteborg i linje med såväl övriga storstäder som riket.Variationerna mellan och även inom stadsdelarnas äldreboende och hemtjänstområden är relativt stora från år till år. Detta beror delvis på att lokala initiativ och händelser får genomslag. På en göteborgsnivå har rörelserna varit relativt små.Den enskilda faktor de äldre var mest nöjda med inom både hemtjänst och äldreboende var personalens bemötande. Så hög andel som 90-95 procent svarade att de var nöjda. Andra frågor med höga resultat inom båda verksamheterna var trygghet och förtroende för personalen.Förbättringsområden var att kunna påverka hur dags
insatsen ges och att personalen meddelar tillfälliga förändringar i förväg. Inom hemtjänst finns värdighetsgarantier inom dessa områden, vilket sätter extra fokus på förbättringsarbete. Inom äldreboende kommer det att arbetas fram ytterligare värdighetsgarantier.Under året har beslut tagits om en långsiktig äldreboendeplan som visar behovet av äldreboende utifrån demografiska förändringar fram till 2035. Beslut har också tagits om en renoveringsplan för upprustning och modernisering av äldreboenden. Stadsdelsförvaltningarna och enheten för förmedling av äldreboenden i Örgryte-Härlanda har tillsammans arbetat med strukturer för korttidsplatser och äldreboenden och fått ett bättre flöde i processen.Väntetiden till äldreboende, från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, minskade 2018 vilket var ett trendbrott.
Nya arbetssätt och digital teknik
Nya arbetssätt där digital teknik används har införts. Ett exempel är it-stöd inom hemtjänsten. Medarbetarna får den dagliga planeringen och aktuell information om brukaren de besöker i sina telefoner och brukarnas hemtjänst följs upp genom registreringar i telefonen.
Dokumentation kan utföras direkt i en app hemma hos hemtjänsttagaren som blir delaktig och får ökat inflytande. Eftersom it-stöden hanterar integritetskänslig information är telefoner och arbetet förenade med höga säkerhetskrav.Införandet av ny teknik och förändrade arbetssätt har inneburit vissa initiala problem för organisationen. Personer med behov av tillsyn kan få denna via trygghetskamera istället för fysiskt besök. Trygghetskamera erbjuds nu alla i ordinärt boende och tester har påbörjats vid äldreboenden.Arbete har påbörjats för att byta ut analoga trygghetslarm till digitala.
Samverkan för trygg och säker utskrivning från sjukhus
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 2018. 
Lagen omfattar alla personer som bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten, kommunens hälso- och sjukvård eller primärvården efter utskrivning från slutenvården.Som ett komplement till lagen har samtliga kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gjort överenskommelser, som trädde i kraft 25 september, om bland annat hur samverkan ska ske och hur betalningsansvaret ska regleras för utskrivningsklara patienter.Förändringen syftar till en god samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun för att den enskilde ska få en trygg och säker vård och omsorg. Kommunens betalningsansvar inträder efter att patienten är utskrivningsklar och har förkortats från fem vardagar till tre kalenderdagar. Detta har inneburit förändrade arbetssätt för kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Verksamheten har levt upp till de nya kraven och antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter har under året minskat.
Kompetensförsörjning – en utmaning
Äldreomsorgens och hälso- och sjukvårdens verksamheter har haft svårigheter att rekrytera och bemanna med personal med efterfrågad kompetens. Särskilt svårt har varit att bemanna med sjuksköterskor inom hemsjukvården samt undersköterskor och chefer inom hemtjänsten.
För att klara kompetensförsörjningen krävs förändrade arbetssätt både i form av differentiering av arbetsuppgifter för omvårdnadspersonal och införande av ny teknik i verksamheten.Verksamheternas förmåga till förändringsledning och att vara en attraktiv arbetsgivare kommer vara avgörande för att klara framtidens kompetensförsörjning.
Några nyckeltal