Redovisningsprinciper

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att utgöra ett relevant bedömnings- och beslutsunderlag. För detta krävs att olika redo-visningsprinciper beskrivs på ett öppet och informativt sätt. I detta avsnitt beskrivs de principer som används av Göteborgs Stad.


De kommunala bolagens redovisning tillämpas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1), medan den kommunala sektorns redovisning regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Vid upprättande av kommunkoncernens årsredovisning, sammanställd redovisning, är det kommunala regelverket överordnat. Årsredovisningen är upprättad enligt detta regelverk med undantag för vissa delar av rekommendationen 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, med avsteg vad gäller val av konsolideringsmetod. Avsteg från rekommendationerna och orsak till dessa redovisas under respektive rubrik nedan.

Förändrade redovisningsprinciper 2018
Nya objekt inom ramen för finansiell leasing ingår från och med 2018 i årets investeringar, 383 mnkr. Motsvarande siffra för 2017 var 394 mnkr. Beloppen ingår sedan tidigare i värdet för anläggningstillgångar i balansräkningen.
Jämförelsestörande poster redovisas från och med 2018 inte längre på egna rader rad i resultaträkningen, utan framgår enbart i not. Posterna utgör varav-poster av andra berörda noter och inkluderar även finansiella poster i förekommande fall (se not 3).

Rättningar/justeringar
Rättelse av jämförelsetal vad gäller ackumulerade avskrivningar finansiell leasing för 2017 har skett med 443 mnkr samt med motsvarande belopp för långfristig leasingskuld. Rättelsen kommer sig dels av att gjorda utrangeringar tidigare inte fångats i bokföringen på ett korrekt sätt, dels av att leasingskulden nu värderas med hänsyn till framtida leasingbetalningar (se not 19 A).
Övrig ändring mellan poster i balansräkningen för jämförelseåret 2017 avser rättelse av felaktig bokföring 2017 avseende försäljning 2016 av fastighet med 36 mnkr (se not 19 B).Övriga förekommande jämförelseår är inte omräknade.

Sammanställd redovisning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen omfatta all verksamhet som bedrivs av kommunen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande och rättvisande bild av Göteborgs Stads totala ekonomiska ställning och resultat oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. I den sammanställda redovisningen för Göteborgs Stad ingår alla nämnder och samtliga bolag samt kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande. Kommunkoncernens sammansättning framgår av sammanställningen i avsnitt Göteborgs Stads organisation (se block 1).
Koncernernas bokslut används som underlag för konsolidering av den sammanställda redovisningen. Interna mellanhavanden samt interna vinster av väsentlig betydelse har eliminerats.

Konsolideringsprinciper
Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen tillämpas full konsolidering vilket innebär att bolagens samtliga tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas i balans- och resultaträkningen. Som dotterbolag redovisas bolag där staden har ett bestämmande inflytande, röstandel över 50 procent. För dotterbolag hanteras minoritetens andel som en avdragspost i årets resultat och under eget kapital.
Intressebolag är bolag som inte är dotterbolag, men med ett långsiktigt direkt eller indirekt innehav om minst 20 och högst 50 procent. För intressebolag tillämpas kapitalandelsmetoden vilket innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader elimineras. Koncernens del av intressebolagens verksamhet redovisas istället som separat post i resultaträkningen (resultat från aktier och andelar) samt som separat post i balansräkningen (aktier och andelar samt kapitalandelsfond).Avyttrade dotterföretag inkluderas i resultatet till och med avyttringstidpunkten. Vid förvärv av dotterföretag inkluderas resultat från och med förvärvstidpunkten.Använda konsolideringsmetoder är i linje med bolagssektorns regelverk K3 men är ett avsteg från rekommendationerna i RKR 8.2 som föreskriver proportionell konsolidering. Göteborgs Stad har endast ett fåtal dotterbolag som inte är helägda och intressebolagen är få och av mindre ekonomiskt omfång. Mot bakgrund av detta bedöms använda konsolideringsmetoder inte ge väsentliga avvikelser utan ge en rättvisande bild av resultat och ställning liksom ett fullgott underlag för analys och styrning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver i enskilda bolag delas upp i en del eget kapital, vilken redovisas som bundet eget kapital, samt i en del som uppskjuten skatteskuld. I delägda kommunalförbund samt dotterbolag redovisas utomstående aktieägares andel av eget kapital samt obeskattade reserver som minoritetsintresse. I resultaträkningen redovisas utomstående aktieägares, minoritetens, andel av resultat efter skatt.


Jämförelsestörande och 
extraordinära poster
Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med den löpande verksamhetens betraktas och redovisas som extraordinära poster.
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. Post ska uppgå till ett väsentligt belopp och vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.Extraordinära poster särredovisas på egna rader och jämförelsestörande poster som not till resultaträkningen. Se not 3.
INTÄKTER

Skatteintäkter
Kommunens redovisade skatteintäkt består av preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter. Se not 6.


Övriga intäkter
Göteborg Energi AB intäktsför i sin helhet anslutningsavgifter för el, gas och fjärrvärme enligt K3 i samband med påbörjad leverans av anslutningen. De externa anslutningsavgifterna uppgick 2018 till 62,7 mnkr (58,8 mnkr). I den sammanställda redovisningen har posten justerats till förutbetald intäkt och periodiseras över fem år i enlighet med RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Se not 1 och 14.

KOSTNADER

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften.
Från och med 2017 tillämpas komponentavskrivning vid nyanskaffning av byggnader och anläggningar i enlighet med RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. I tabell framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till och med 2016. Jämte dessa framgår bolagens tillämpade avskrivningstider. Se not 4 och 5.    


 
Nedskrivningar
Enligt RKR 19 Nedskrivningar ska en värdering göras av om servicepotential kvarstår för de nedskrivningar som gjorts inom de kommunala bolagen. Värderingen avser anläggningstillgångar som helt eller delvis är skattefinansierade och/eller regleras av självkostnadsprincipen. Nedskrivningar överstigande 5 mnkr har prövats. Se not 4 och 5.

Lånekostnader i samband med 
investeringar
Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader redovisas enligt huvudmetod eller enligt alternativregel. Göteborgs kommun tillämpar sedan 2014 huvudmetoden, vilket innebär att lånekostnaderna direkt belastar resultatet. Bolagssektorn följer alternativregeln som innebär att lånekostnaderna under vissa förutsättningar får belasta anläggningens anskaffningsvärde. I den sammanställda redovisningen ingår årets aktiverade lånekostnader med 44 mnkr (21 mnkr) i tillgångsposterna Fastigheter för verksamhet samt Pågående nyanläggningar, beräknade på en räntesats om 2 procent. Se not 5 b och 7.


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Gränsdragning mellan kostnad 
och investering
Inom Göteborgs Stad betraktas tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år som anläggningstillgång om beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Gränsen gäller gemensamt för materiella och immateriella tillgångar liksom för finansiella leasingavtal. Se not 5 och 18.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I den sammanställda redovisningen består immateriella anläggningstillgångar av bland annat goodwill. Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Från och med 2017 tillämpar Göteborgs Stad fullt ut bruttoredovisning för bidrag och gatukostnadsersättningar enligt RKR18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning. Inkomsten tas upp som en skuld som sedan periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.Ingångna avtal om lämnade bidrag till staten eller annan juridisk person för investeringar i anläggningstillgång som Göteborgs Stad inte kommer att äga eller förfoga över, redovisas som kostnad i resultaträkningen och avsättning i balansräkningen när avtal tecknas.Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar tillämpas från och med 2017 för byggnader och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. Förändringen innebär att poster som tidigare klassificerades som driftkostnad för löpande underhåll hädanefter i större utsträckning hanteras som reinvestering. I budget för 2017 överfördes cirka 250 mnkr från drift- till investeringsbudget.
Leasing
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunens investeringar i lös egendom från och med år 2007 finansieras genom leasing, med det kommunala bolaget Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) som leasegivare. Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska leasingavtal klassificeras som finansiella om de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgångar i avtal som är klassificerade som finansiell leasing ska redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Tillgångarnas värde skrivs av med samma modell och avskrivningstid som om de varit köpta. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och ränta.
Rättelse av jämförelsetal vad gäller ackumulerade av-
skrivningar finansiell leasing för 2017 har skett med 443 mnkr samt med motsvarande belopp för långfristig leasingskuld. Rättelsen kommer sig dels av att gjorda utrangeringar tidigare inte fångats i bokföringen på ett korrekt sätt, dels av att leasingskulden nu värderas med hänsyn till framtida leasingbetalningar (framgår i not 19).Göteborgs Stad har i huvudsak tre större leasegivare. Vid bedömning av avtalen är de avtal med GSL som avser maskiner och inventarier klassificerade som finansiell leasing. Avtalen medför här en ekonomisk risk för leasetagaren som gör att leasingen går att jämföra med köp av tillgången. De avtal som rör fordonsleasing med GSL är fortsatt klassificerade som operationell leasing eftersom den ekonomiska risken i dessa avtal vilar på leasegivaren. Avtalen med Västra Götalandsregionen om hantering av hjälpmedel klassificeras som operationell leasing på grund av avtalens karaktär.Framtida minimileaseavgifter beräknas utifrån uppgifter från leasegivaren och anges som en förpliktelse inom linjen.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas som långfristiga eller kortfristiga poster beroende på deras karaktär. Omklassificering till kortfristig sker när posten ändrar karaktär eller då den finansiella posten inte förlängs. Se not 8, 10, 14 och 15.  

SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Pensioner

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen. Det innebär att all pension som intjänats före år 1998 i tidigare pensionsavtal redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen. Framtida förväntad särskild löneskatt tas också upp inom linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Se not 17.
Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Under avsättningar reserveras också särskild löneskatt motsvarande 24,26 procent av upptagen pensionsavsättning. Se not 12.Avgiftsbestämd pension inklusive löneskatt ingår i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter under kortfristiga skulder. Se not 15. Göteborgs Stad beräknar aktuell pensionsskuld för anställda i kommunen enligt angivna riktlinjer, RIPS 17. Pensionsåtaganden för personer anställda i de kommunala bolagen redovisas enligt BFN K3.

Avsättningar
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp och avser, för kommunens del, endast formella förpliktelser.
Avsättningar för deponier har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes år 2010 och som kompletterades med en utredning om lakvatten under 2015. Kalkylen uppdateras löpande. För avsättning deponier görs ingen nuvärdesberäkning och Göteborgs Stad följer därmed i dessa delar inte RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Avsättningen togs i anspråk under 2017 med 1 mnkr för återställande åtgärder. Resterande avsättning tas i anspråk när investeringen för omhändertagande av lakvatten tas i bruk.Kommunfullmäktige beslutade 2012 att inrätta en utvecklingsfond på 400 mnkr för framtida satsningar inom framför allt den sociala dimensionen. Ianspråktagande av fonden ska enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas som jämförelsestörande poster i respektive års resultaträkning. Fonden redovisas i balansräkningen som avsättning. Den uppfyller inte de kriterier som rekommendationen, RKR 10.2, ställer som krav på en avsättning eftersom någon tydlig förpliktelse inte föreligger. Vid årsskiftet är avsättningen, som vid årets början uppgick till 27 mnkr, ianspråktagen i sin helhet.Enligt RKR 10.2 ska informella förpliktelser som redovisats som avsättningar i kommunala bolag omklassificeras till ansvarsförbindelser i den sammanställda redovisningen. Avsättningar överstigande 5 mnkr har prövats. Se not 13.

Poster inom linjen
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning därtill. Ansvarsförbindelser utgörs av möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandegraden. Bland dessa återfinns kommunens borgensåtagande, den del av pensionsåtaganden som är äldre än 1998 samt leasing. Se not 16, 17 och 18.