Resultaträkning

 

 

Kommunen

Sammanställd
redovisning

Belopp i mnkr

Not

2017

2018

2017

2018

Verksamhetens intäkter

1

10 866

10 932

25 758

26 358

Verksamhetens kostnader

2, 3, 17

-38 339

-39 658

-48 294

-49 878

Avskrivningar och nedskrivningar

4, 5

-1 400

-1 490

-4 434

-4 606

Verksamhetens nettokostnader

 

-28 873

-30 216

-26 970

-28 126

 

 

 

 

 

 

Skatteintäkter

6

26 572

27 590

26 572

27 590

Kommunalekonomisk utjämning mm

6

3 827

3 705

3 827

3 705

Finansiella intäkter

7

1 158

1 224

152

56

Finansiella kostnader

3, 7

-556

-511

-907

-793

Resultat efter finansiella poster

 

2 128

1 792

2 674

2 432

 

 

 

 

 

 

Extraordinära intäkter

 

-

-

-

-

Extraordinära kostnader

 

-

-

-

-

Aktuell och uppskjuten skatt

 

-

-

-276

-131

Minoritetsandel

 

-

-

-29

-1

Årets resultat

 

2 128

1 792

2 369

2 300

 

Balanskravsutredning för kommunen

Belopp i mnkr

     2016

     2017

     2018

Årets resultat

938

2 128

1 792

Avgår samtliga realisationsvinster

-436

-824

-739

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

-

-

-

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

-

-

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

-

-

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-

-

-

Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR

502

1 304

1 053

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

-212

-1 000

-740

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

-

-

-

Årets balanskravsresultat efter avsättning till RUR

290

304

313