Ledning och styrning

Fokus på en tydligare struktur och mer integrerad och enhetlig styrning och uppföljning, samt prioritering av kund- och brukarorienterat kvalitetsarbete.


Stadens omfattande organisation och mångsidiga uppdrag gör att ledningsprocesserna kräver ständig översyn för att vara effektiva och verkningsfulla. Processerna ska vara till hjälp och skapa struktur för det chefs- och ledarskap som stadens chefer har att driva. Under året har statens betänkande om att öka tilliten i styrningen satt fokus på väl avvägda regelverk, kontroll- och uppföljningssystem. Det ligger i linje med stadens ambition att förtydliga stadens sammantagna styrning. Arbetet har fortsatt under året med fokus på formerna för den kommungemensamma uppföljningen och en verkningsfull balans mellan beskrivande rapportering, mätningar och dialog. Arbete pågår även vad gäller gemensam struktur för ägardirektiven för bolagsstyrelser samt en ägarpolicy.
Under 2016 fattades beslut om nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och reviderade regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Under 2018 har verksamheterna arbetat vidare med den praktiska omsättningen att stärka och integrera riskhantering, intern kontroll och brukar- och kundorienterat kvalitetsarbete i det löpande arbetet med planering och uppföljning. Nämnder och styrelser utvärderade också effektiviteten i sina system för styrning, uppföljning och kontroll vilket resulterade i att flera förbättringsområden identifierades. Exempel på sådana är att tydligare få med brukar-, kund- och invånarperspektivet i planeringsarbetet.
Beslutet att förse stadens styrande dokument med enhetlig och tydlig nomenklatur och struktur har börjat slå igenom i praktiken. Beredningen samordnas bättre och centralt läggs resurser på att stötta i principiella frågor, vilket fått effekt i form av tydligare innehåll och avvägda ambitionsnivåer. Under 2019 behöver arbetet intensifieras för att nå en ändamålsenligt beslutad styrning.

"Det finns ingen gräns för den information vi hanterar – från hur hemsjukvården fungerar till att du ska veta när pingvinerna i Slottsskogen matas." Ann-Louise Ekestubbe, informationsarkitekt. Foto: Lo Birgersson.