Folkhälsa

Ett antal aktiviteter genomfördes för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa för göteborgarna. Arbetet med barn och familjer stärktes. Ungdomsmottagningarna arbetade för att bli mer tillgängliga. I arbetet med Jämlikt Göteborg är folkhälsa prioriterat.

Foto: Lo Birgersson.

Viktigt förbättringsarbete för barn 
och familjer
Under 2018 bedrevs ett samarbete med Västra Götalandsregionen med målsättningen att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Det familjecentrerade arbetssättet är nu etablerat i staden. Detta tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras livsvillkor och kännetecknas av ett hälsofrämjande perspektiv där människors styrkor tas tillvara. Barnets bästa sätts i främsta rummet och familjen ska alltid uppleva att de kommit rätt med sina frågor.
Ytterligare en familjecentral öppnade under 2018 i Sannegården. I en familjecentral ingår öppen förskola, BVC, socionomer och barnmorskemottagning. På vissa familjecentraler medverkar även andra aktörer, så som folktandvård och bibliotek.För familjer med de minsta barnen har arbetet med utökade hembesök påbörjats. Med start i särskilt prioriterade områden erbjuds alla föräldrar som får sitt första barn i Sverige sex hembesök istället för två. Insatsen genomförs av BVC tillsammans med socialtjänst och är ett samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Satsningar på ungdomsmottagningarna
De sex ungdomsmottagningarna i Göteborg fick 2018 drygt sju miljoner kronor från staten till insatser inom psykisk hälsa. Arbetet med psykisk hälsa har förstärkts både på mottagningarna och i det utåtriktade arbetet på till exempel skolor. Ungdomsmottagningarna har också arbetat för att öka tillgängligheten, bland annat genom att införa 1177 Vårdguiden samt satsat för att nå utsatta unga som vistas i Nordstan. Satsningar har även gjorts på riktad gruppverksamhet för ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp.

Webbutbildning
En webbutbildning Jämlik hälsa lanserades i juni 2018. Utbildningen är öppen för alla att genomföra, men är framför allt till för de som arbetar inom Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen. Målet är att ge en introduktion till varför vi arbetar för ökad jämlikhet, hur skillnaderna i Göteborg ser ut och vad vi gör för att minska dem. Under hösten togs även två fördjupningsutbildningar fram, en om familjecentrerat arbetssätt och en om mobiliseringsfrågan Staden där vi läser för våra barn.


En jämlik stad
Ett stadenövergripande arbete, Jämlikt Göteborg, pågår, organiserat i en samordningsgrupp och följande fem fokusområden:
» Ge varje barn en god start i livet (0–6 år)
» Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6–18 år)
» Skapa förutsättningar för arbete
» Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
» Skapa strukturella och övergripande förutsättningar för arbetet