Driftsredovisning

Belopp i mnkr

Intäkter

Kostnader

Netto-
kostnader

Kommun-
bidrag

Årets

resultat

Utgående

eget kapital

STADSDELSNÄMNDER

 

 

 

 

 

 

Angered

457

-2 890

-2 433

2 446

13

107

Östra Göteborg

419

-2 600

-2 181

2 230

49

93

Örgryte–Härlanda

699

-2 423

-1 724

1 689

-34

-18

Centrum

372

-1 739

-1 367

1 358

-9

42

Majorna–Linné

596

-2 270

-1 674

1 664

-10

36

Askim–Frölunda–Högsbo

567

-2 775

-2 209

2 250

41

110

Västra Göteborg

567

-2 448

-1 881

1 843

-38

19

Västra Hisingen

493

-2 570

-2 076

2 062

-14

76

Lundby

420

-1 831

-1 411

1 401

-10

16

Norra Hisingen

456

-2 264

-1 808

1 801

-8

20

Resursnämndsuppgifter

43

-244

-201

202

1

19

SUMMA STADSDELSNÄMNDER

5 088

-24 053

-18 965

18 946

-19

521

Förskolenämnden

163

-2 134

-1 971

2 009

39

109

Grundskolenämnden

298

-3 875

-3 577

3 665

88

158

SUMMA STADSDELSNÄMNDER,
FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

5 549

-30 061

-24 513

24 620

108

788

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED SÄRSKILD INRIKTNING

 

 

 

Byggnadsnämnden

212

-344

-132

127

-5

12

Fastighetsnämnden

564

-630

-66

54

-12

5

Idrotts- och föreningsnämnden

132

-581

-449

454

4

30

Nämnden för inköp och upphandling

64

-55

8

8

17

21

Kommunledning

236

-545

-310

327

17

25

Nämnden för konsument-
och medborgarservice

67

-126

-59

60

1

8

Kulturnämnden

125

-530

-405

406

1

16

Lokalnämnden

2 912

-2 720

192

-177

15

63

Miljö- och klimatnämnden

55

-138

-83

92

9

13

Nämnden för Intraservice

863

-885

-22

23

1

12

Park- och naturnämnden

482

-741

-259

256

-3

21

Sociala resursnämnden

673

-1 363

-689

766

76

126

Trafiknämnden

2 115

-2 836

-720

753

33

110

Utbildningsnämnden

1 023

-2 947

-1 925

1 957

32

112

Valnämnden

11

-26

-15

17

1

2

Nämnden för arbetsmarknad
och vuxenutbildning

306

-991

-686

708

22

50

 

 

 

 

 

 

 

FACKNÄMNDER MED TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

 

 

Kretslopp och vattennämnden

1 536

-1 519

16

0

16

100

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA FACKNÄMNDER OCH ANSLAG

 

 

Arkivnämnden

40

-58

-18

21

4

12

Business Region Göteborg AB

0

-28

-28

28

0

0

Fastighetsnämnden: Transfereringar

0

-66

-66

73

7

7

GBG & Co Träffpunkt AB

0

-116

-116

116

0

0

Idrotts- och föreningsnämnden: Studieförbunden

0

-31

-31

31

0

0

Revisorskollegiet

5

-37

-32

33

2

4

Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg

0

-334

-334

334

0

0

Trygg vacker stad

0

-33

-33

33

0

1

Överförmyndarnämnden: Arvoden

6

-29

-23

21

-2

-2

SUMMA FACKNÄMNDER

11 425

-17 707

-6 281

6 517

236

749

SUMMA NÄMNDER

16 974

-47 768

-30 794

31 138

344

1 537

Kommuncentrala poster

32 908

-1 750

31 158

-31 138

20

22 555

Resultat före engångsposter

49 882

-49 518

364

0

364

24 092

Utdelning

810

0

810

0

810

0

Reavinster fastighetsförsäljningar

739

0

739

0

739

0

Övriga jämförelsestörande poster

0

-122

-122

0

-122

0

Summa totalt kommunen

51 431

-49 640

1 791

0

1 792

24 092


Kommunalförbund

Belopp i mnkr

Intäkter

Kostnader

Netto-
kostnader

Kommun-
bidrag

Årets

resultat

Utgående

eget kapital

Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg

662

-682

-20

-

-20

95

Förvärvsbolag Göteborgs
kommunalförbund

282

-279

3

-

3

12

Minoritetsintresse

-

6

6

-

6

-29

Totalt kommunalförbund

944

-955

-11

-

-11

78


Räddningstjänstförbundet Storgöteborg hade ett negativt resultat beroende på en engångskostnad på drygt 20 mnkr för att lösa ut besittningsrätt till övningsområdet Färjenäs.