Block 5 – Räkenskaper för kommunen och sammanställd redovisning

Redovisningsprinciper

Definitioner

Resultaträkning

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Noter

 

 

Foto: Lo Birgersson