Viktiga beslut och händelser

Nedan presenteras ett urval av beslut som tagits och ­händelser som inträffat under året. 


Viktiga beslut

» Handlingsplan för psykisk hälsa
» Nytt samarbetsavtal om ElectriCity för utveckling av eldrivna och självkörande/autonoma fordon vilket ska leda till hållbar och attraktiv kollektivtrafik
» Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
» Göteborgs Stads friluftsprogram
» Göteborgs Stads program för en jämlik stad
» Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter
» Antagande av Målbild Koll2035 – Kollektivtrafik program för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille
» Handlingsplan för genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram
» Införande av Äldreombudsman
» Införande av LOV inom daglig verksamhet
» Bildande av gemensam förening med näringslivet för att utveckla city
» Biblioteksverksamheten ska överföras från stadsdelsnämnderna till kulturnämnden
» Brunnsparken ska byggas om för ökad trygghet, säkerhet och trivsel

Foto: Lo Birgersson.

Viktiga händelser
» 1 juli startade två nämnder sin verksamhet för förskola respektive grundskola. Verksamheten övertogs från stadsdelsnämnderna
» Införande av valfrihet (LOV) inom hemtjänsten startade under våren
» Inför valet genomförde staden flera aktiviteter för att få fler att rösta. Särskild kraft lades i stadsdelar där valdeltagandet brukar vara lågt. Särskilda satsningar gjordes också på förstagångsväljare. Valdeltagandet i kommunalvalet blev 79 procent vilket var en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med förra valet
» I maj anordnade Göteborgs ungdomsfullmäktige konferensen Vi bryter tystnaden för att öka förståelsen och bryta tystnaden om psykisk ohälsa bland unga. Alla stadens högstadie- och gymnasieelever var välkomna att delta
» Tjänsten Jämföra service har skapats på hemsidan. Den gör det enklare att jämföra kommunal service som grundskolor, förskolor och äldreboenden med varandra och är ett led i att förenkla för göteborgaren
» Appen Anmäl hinder fick priset Guldlänken. Med appen kan göteborgarna direkt i sin telefon anmäla så kallade enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser
» Gamlestadens resecentrum invigdes
» Sommarens extrema värme och torka innebar omfattande arbete med information och behov av samverkan mellan olika myndigheter för att klara de utmaningar som uppstod
» Volvo Ocean Race välkomnades till staden och Göteborgs Stads paviljong var en mötesplats där besökarna hade möjlighet att ta del av och diskutera stadens utveckling
» I augusti arrangerades EuroPride i Göteborg och under arrangemanget presenterades en arbetsmiljöstudie om hbtq-personer som arbetar i staden. Studien är den första i sitt slag i Sverige
» Med ursprung i ett så kallat göteborgsförslag började Sveriges största solcellspark byggas av Göteborg Energi AB. Förnybar el kommer att produceras motsvarande hushållsel för 1 000 villor under ett år
» Byggande av ny hamnterminal mellan Älvsborgs- och Arendalshamnarna inleddes, för att hantera ökade godsmängder